[Wesnoth-cvs-commits] wesnoth po/wesnoth-editor/ru.po po/wesnoth-ei/r... (February 27, 2005 - 16:32)

 

CVSROOT:	/cvsroot/wesnoth
Module name:	wesnoth
Branch: 	
Changes by:	Susanna Björverud <sanna@xxxxxxxxxxxxxxxx>	05/02/27 15:14:39

Modified files:
	po/wesnoth-editor: ru.po 
	po/wesnoth-ei : ru.po 
	po/wesnoth-httt: ru.po 
	po/wesnoth-lib : ru.po 
	po/wesnoth-sotbe: ru.po 
	po/wesnoth-tdh : ru.po 
	po/wesnoth-trow: ru.po 
	po/wesnoth   : ru.po 
	.       : changelog 

Log message:
	Updated Russian translation

CVSWeb URLs:
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth-editor/ru.po.diff?tr1=1.12&tr2=1.13&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth-ei/ru.po.diff?tr1=1.29&tr2=1.30&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth-httt/ru.po.diff?tr1=1.27&tr2=1.28&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth-lib/ru.po.diff?tr1=1.18&tr2=1.19&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth-sotbe/ru.po.diff?tr1=1.27&tr2=1.28&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth-tdh/ru.po.diff?tr1=1.21&tr2=1.22&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth-trow/ru.po.diff?tr1=1.30&tr2=1.31&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth/ru.po.diff?tr1=1.42&tr2=1.43&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/changelog.diff?tr1=1.509&tr2=1.510&r1=text&r2=text

Patches:
Index: wesnoth/changelog
diff -u wesnoth/changelog:1.509 wesnoth/changelog:1.510
--- wesnoth/changelog:1.509	Sun Feb 27 15:03:03 2005
+++ wesnoth/changelog	Sun Feb 27 15:14:39 2005
@@ -1,7 +1,7 @@
 CVS HEAD:
 * language and i18n
  * new translation: Estonian
- * updated translations: Dutch, French, German, Hungarian, Slovenian, Spanish
+ * updated translations: Dutch, French, German, Hungarian, Russian, Slovenian, Spanish
  * fixed untranslatable strings
  * language fixes and polishing (English)
 * campaign modifications
Index: wesnoth/po/wesnoth-editor/ru.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth-editor/ru.po:1.12 wesnoth/po/wesnoth-editor/ru.po:1.13
--- wesnoth/po/wesnoth-editor/ru.po:1.12	Sat Feb 26 18:09:45 2005
+++ wesnoth/po/wesnoth-editor/ru.po	Sun Feb 27 15:14:39 2005
@@ -13,8 +13,8 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.5-CVS\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
-"POT-Creation-Date: 2005-02-26 17:04+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2005-01-26 20:13+0300\n"
+"POT-Creation-Date: 2005-02-26 17:05+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2005-02-26 15:49+0300\n"
 "Last-Translator: Alexandr Menovchicov <orders@xxxxxxx>\n"
 "Language-Team: none\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -47,7 +47,7 @@
 
 #: src/editor/editor.cpp:307
 msgid "Save the Map As"
-msgstr ""
+msgstr "СоÑ?Ñ?аниÑ?Ñ? каÑ?Ñ?Ñ? как"
 
 #: src/editor/editor.cpp:311
 msgid "The map already exists. Do you want to overwrite it?"
Index: wesnoth/po/wesnoth-ei/ru.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth-ei/ru.po:1.29 wesnoth/po/wesnoth-ei/ru.po:1.30
--- wesnoth/po/wesnoth-ei/ru.po:1.29	Sat Feb 26 18:09:45 2005
+++ wesnoth/po/wesnoth-ei/ru.po	Sun Feb 27 15:14:39 2005
@@ -13,8 +13,8 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.8-CVS\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
-"POT-Creation-Date: 2005-02-26 17:04+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2005-01-26 20:25+0300\n"
+"POT-Creation-Date: 2005-02-26 17:05+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2005-02-26 16:21+0300\n"
 "Last-Translator: Alexandr Menovchicov <orders@xxxxxxx>\n"
 "Language-Team: Russian <orders@xxxxxxx>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -102,27 +102,25 @@
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Crossing.cfg:40
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Crossing.cfg:40
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Mal-Ravanals_Capital.cfg:45
-#, fuzzy
 msgid "Gweddry"
-msgstr "Эй, Ð?веддÑ?и!"
+msgstr "Ð?веддÑ?и"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Approaching_Weldyn.cfg:64
 msgid "Mal-Darak"
-msgstr ""
+msgstr "Ð?ал-Ð?аÑ?ак"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Approaching_Weldyn.cfg:78
 msgid "Mal-Zanrad"
-msgstr ""
+msgstr "Ð?ал-Ð?анÑ?ад"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Approaching_Weldyn.cfg:92
-#, fuzzy
 msgid "Mal-Kranalai"
-msgstr "СÑ?олиÑ?а Ð?ал-Раванала"
+msgstr "Ð?ал-Ð?Ñ?аналаи"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Throne_Room.cfg:87
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Approaching_Weldyn.cfg:106
 msgid "Konrad II"
-msgstr ""
+msgstr "Ð?онÑ?ад II"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Approaching_Weldyn.cfg:130
 msgid ""
@@ -207,7 +205,7 @@
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:84
 msgid "King Dra-Nak"
-msgstr ""
+msgstr "Ð?оÑ?олÑ? Ð?Ñ?а-Ð?ак"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:403
 msgid "Why have you entered my lands?!?"
@@ -226,9 +224,8 @@
 msgstr "Ð?м... да."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:423
-#, fuzzy
 msgid "That's enough! I'm putting you in the high-security cave!"
-msgstr "Ð?олÑ?аÑ?Ñ?! ЭÑ?о он! Я поÑ?ажÑ? Ñ?ебÑ? в Ñ?оÑ?оÑ?о оÑ?Ñ?анÑ?емÑ?Ñ? пеÑ?еÑ?Ñ?!"
+msgstr "ЭÑ?ого доÑ?Ñ?аÑ?оÑ?но! Я поÑ?ажÑ? Ñ?ебÑ? в Ñ?оÑ?оÑ?о оÑ?Ñ?анÑ?емÑ?Ñ? пеÑ?еÑ?Ñ?!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:440
 msgid "Ugh..."
@@ -275,9 +272,8 @@
 msgstr "СÑ?Ñ?ажники оÑ?влеклиÑ?Ñ?! Самое вÑ?емÑ? длÑ? побега!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:520
-#, fuzzy
 msgid "Huh? Who's there, who said that?"
-msgstr "ЧÑ?о за...? Ð?Ñ?о Ñ?Ñ?о Ñ?казал?"
+msgstr "ЧÑ?о за...? Ð?Ñ?о здеÑ?Ñ?, кÑ?о Ñ?Ñ?о Ñ?казал?"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:544
 msgid "So you are in this cell! Come on, we have to escape!"
@@ -289,13 +285,13 @@
 "Ð?амеÑ?аÑ?елÑ?но. Ð?Ñ?маÑ?, оÑ?Ñ?алÑ?нÑ?е из камеÑ? бÑ?дÑ?Ñ? Ñ?опÑ?овождаÑ?Ñ? на Ñ?Ñ?ой доÑ?оге."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:560
-#, fuzzy
 msgid ""
 "So, they have captured some of our best fighters as well as me, Dacyn and "
 "Owaec. $R2.user_description, follow me! We must get out of this dungeon."
 msgstr ""
-"Ð? воÑ?, должно бÑ?Ñ?Ñ?, $R2.user_description заÑ?ваÑ?ен ими... ХоÑ?оÑ?о, за мной. "
-"Ð?ам нÑ?жно вÑ?бÑ?аÑ?Ñ?Ñ?Ñ? из Ñ?Ñ?ого подземелÑ?Ñ?."
+"Ð?ни заÑ?ваÑ?или некоÑ?оÑ?Ñ?Ñ? из наÑ?иÑ? лÑ?Ñ?Ñ?иÑ? бойÑ?ов, Ñ?акиÑ? как Ñ?, Ð?аÑ?ин и Ð?ваек. "
+"$R2.user_description, Ñ?ледÑ?йÑ?е за мной! Ð?Ñ? должнÑ? вÑ?бÑ?аÑ?Ñ?Ñ?Ñ? из Ñ?Ñ?ого "
+"подземелÑ?Ñ?."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:570
 msgid ""
@@ -323,13 +319,12 @@
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:652
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Here is the thin spot in the wall. Well, actually, no- it's not a thin spot "
 "at all! It's really a door!"
 msgstr ""
-"Ð?деÑ?Ñ? Ñ?онкаÑ? Ñ?Ñ?ена. ХоÑ?Ñ? на Ñ?амом деле - подождиÑ?е Ñ?екÑ?ндÑ? - Ñ?Ñ?о не Ñ?онкаÑ? "
-"Ñ?Ñ?ена, как везде! ЭÑ?о двеÑ?Ñ?!"
+"Ð?деÑ?Ñ? Ñ?онкаÑ? Ñ?Ñ?ена. ХоÑ?Ñ? на Ñ?амом деле, неÑ? - Ñ?Ñ?о не Ñ?онкаÑ? Ñ?Ñ?ена! ЭÑ?о "
+"дейÑ?Ñ?виÑ?елÑ?но двеÑ?Ñ?!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:665
 msgid ""
@@ -347,7 +342,7 @@
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:747
 msgid "Valand"
-msgstr ""
+msgstr "Ð?аланд"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:756
 msgid "Help us! The guards are planning to execute us tomorrow!"
@@ -392,7 +387,6 @@
 "Я не могÑ? иÑ?полÑ?зоваÑ?Ñ? даннÑ?й пÑ?едмеÑ?! Ð?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ? кÑ?о-нибÑ?дÑ? дÑ?Ñ?гой возÑ?мÑ?Ñ? его."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:864
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Good! We have escaped these accursed caves! Let's get out of these mountains "
 "as quickly as possible!"
@@ -428,15 +422,15 @@
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Crossing.cfg:49
 msgid "Garnad"
-msgstr ""
+msgstr "Ð?аÑ?над"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Crossing.cfg:60
 msgid "Draka-Kura"
-msgstr ""
+msgstr "Ð?Ñ?ака-Ð?Ñ?Ñ?а"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Crossing.cfg:71
 msgid "Grug"
-msgstr ""
+msgstr "Ð?Ñ?Ñ?г"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Crossing.cfg:97
 msgid ""
@@ -491,7 +485,7 @@
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Crossing.cfg:174
 msgid "Mal-Hakralan"
-msgstr ""
+msgstr "Ð?ал-ХакÑ?алан"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Crossing.cfg:183
 msgid ""
@@ -542,11 +536,11 @@
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Elven_Alliance.cfg:54
 msgid "Volas"
-msgstr ""
+msgstr "Ð?олаÑ?"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Elven_Alliance.cfg:68
 msgid "Gruga-Har"
-msgstr ""
+msgstr "Ð?Ñ?Ñ?га-ХаÑ?"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Elven_Alliance.cfg:89
 msgid "Greetings, travelers! Welcome to my realm."
@@ -589,7 +583,7 @@
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Elven_Alliance.cfg:145
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Elven_Alliance.cfg:188
 msgid "Nafga"
-msgstr ""
+msgstr "Ð?аÑ?га"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Elven_Alliance.cfg:155
 msgid ""
@@ -651,15 +645,15 @@
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Escape_Tunnel.cfg:46
 msgid "Kabak"
-msgstr ""
+msgstr "Ð?абак"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Escape_Tunnel.cfg:57
 msgid "Knutan"
-msgstr ""
+msgstr "Ð?нÑ?Ñ?ан"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Escape_Tunnel.cfg:80
 msgid "Mal-Bakral"
-msgstr ""
+msgstr "Ð?ал-Ð?акÑ?ал"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Escape_Tunnel.cfg:99
 msgid "Where are we? I can't see where we are going."
@@ -748,19 +742,19 @@
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:50
 msgid "Varrak-Klar"
-msgstr ""
+msgstr "Ð?аÑ?Ñ?ак-Ð?лаÑ?"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:63
 msgid "Unhk"
-msgstr ""
+msgstr "УнÑ?к"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:76
 msgid "Ran-Lar"
-msgstr ""
+msgstr "Ран-Ð?аÑ?"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:107
 msgid "Engineer"
-msgstr ""
+msgstr "Ð?нженеÑ?"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:114
 msgid ""
@@ -783,13 +777,12 @@
 msgstr "Ð?оÑ?емÑ? мÑ? должнÑ? Ñ?делаÑ?Ñ? Ñ?Ñ?о?"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:126
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Well, I see those orcs are chasin' you, and if I blow up the bridge, they "
 "can't get across. It'll help you escape."
 msgstr ""
-"Ð?Ñ?Ñ?, Ñ? глÑ?жÑ?, Ñ?Ñ?и оÑ?ки гонÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ? за вами, и еÑ?ли Ñ? взоÑ?вÑ? моÑ?Ñ?, они не Ñ?могÑ?Ñ? "
-"пеÑ?ебÑ?аÑ?Ñ?Ñ?Ñ?. Ð?нÑ?о-Ñ?о и поможеÑ? вам Ñ?бежаÑ?Ñ?."
+"Я глÑ?жÑ?, Ñ?Ñ?и оÑ?ки гонÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ? за вами, и еÑ?ли Ñ? взоÑ?вÑ? моÑ?Ñ?, они не Ñ?могÑ?Ñ? "
+"пеÑ?ебÑ?аÑ?Ñ?Ñ?Ñ?. ЭÑ?о и поможеÑ? вам Ñ?бежаÑ?Ñ?."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:130
 msgid "Gweddry, he's actually right... we have to hire him. How much?"
@@ -804,7 +797,6 @@
 msgstr "ХоÑ?оÑ?о, но Ñ?Ñ? полÑ?Ñ?иÑ?Ñ? иÑ? Ñ?олÑ?ко поÑ?ле Ñ?ого, как Ñ?азÑ?Ñ?Ñ?иÑ?Ñ? моÑ?Ñ?."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:142
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Deal. I c'n blow'er up once I get to that signpost ov'r 'ere. That's where "
 "my eq'pment is."
@@ -825,13 +817,12 @@
 msgstr "Ð?Ñ? Ñ?его Ð?омандиÑ?, подÑ?Ñ?ваÑ?Ñ? Ñ?же моÑ?Ñ??"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:167
-#, fuzzy
 msgid "Hm..."
 msgstr "Ð?м..."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:169
 msgid "Yes, blow it up."
-msgstr ""
+msgstr "Ð?а, взÑ?Ñ?вай его."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:173
 msgid "I believe you owe me some money first."
@@ -839,7 +830,7 @@
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:177
 msgid "Here it is. Now blow up the bridge!"
-msgstr ""
+msgstr "Ð?оÑ? он. ТепеÑ?Ñ? взоÑ?вÑ?м моÑ?Ñ?!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:191
 msgid "Alright! Blast'n time!"
@@ -923,11 +914,11 @@
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Lake_Vrug.cfg:52
 msgid "Darg"
-msgstr ""
+msgstr "Ð?аÑ?г"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Lake_Vrug.cfg:67
 msgid "Kraagak"
-msgstr ""
+msgstr "Ð?Ñ?аагак"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Lake_Vrug.cfg:94
 msgid "The trail stops soon. Look at this- mountains block our path."
@@ -935,7 +926,6 @@
 "ТÑ?опа Ñ?коÑ?о законÑ?иÑ?Ñ?Ñ?. Ð?зглÑ?ниÑ?е на Ñ?Ñ?о - гоÑ?Ñ? загоÑ?аживаÑ?Ñ? нам доÑ?огÑ?."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Lake_Vrug.cfg:99
-#, fuzzy
 msgid ""
 "None of our troops can cross this harsh terrain. We must turn back! I told "
 "you from the beginning we should never have ventured north of the river!"
@@ -981,7 +971,6 @@
 msgstr "ЭÑ?о вÑ?глÑ?диÑ? не оÑ?енÑ? Ñ?оÑ?оÑ?о..."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Mal-Ravanals_Capital.cfg:4
-#, fuzzy
 msgid "Mal-Ravanal's Capital"
 msgstr "СÑ?олиÑ?а Ð?ал-Раванала"
 
@@ -1003,24 +992,22 @@
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Mal-Ravanals_Capital.cfg:55
 msgid "Mal-Marak"
-msgstr ""
+msgstr "Ð?ал-Ð?аÑ?ак"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Mal-Ravanals_Capital.cfg:67
 msgid "Mal-Galkar"
-msgstr ""
+msgstr "Ð?ал-Ð?алкаÑ?"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Mal-Ravanals_Capital.cfg:79
-#, fuzzy
 msgid "Ravanal-Guard"
-msgstr "Ð?оÑ?олевÑ?каÑ? Ð?Ñ?Ñ?ана"
+msgstr "Раванал-Ð?Ñ?Ñ?ана"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Reject.cfg:92
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Duel.cfg:46
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Outpost.cfg:103
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Mal-Ravanals_Capital.cfg:94
-#, fuzzy
 msgid "Mal-Ravanal"
-msgstr "СÑ?олиÑ?а Ð?ал-Раванала"
+msgstr "Ð?ал-Раванал"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Mal-Ravanals_Capital.cfg:118
 msgid "We have come all the way to Mal-Ravanal's Capital!"
@@ -1050,7 +1037,7 @@
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Mal-Ravanals_Capital.cfg:152
 msgid "Terraent"
-msgstr ""
+msgstr "ТеÑ?Ñ?аенÑ?"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Mal-Ravanals_Capital.cfg:158
 msgid ""
@@ -1100,7 +1087,6 @@
 msgstr "СевеÑ?нÑ?й ФоÑ?поÑ?Ñ?"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:27
-#, fuzzy
 msgid ""
 "\n"
 "Victory:\n"
@@ -1114,6 +1100,7 @@
 "\n"
 "УÑ?ловие победÑ?:\n"
 "@Ð?айдиÑ?е лидеÑ?а Ñ?азбойников в деÑ?евнÑ?Ñ? и Ñ?бейÑ?е его\n"
+"@УбейÑ?е лидеÑ?а меÑ?Ñ?веÑ?ов\n"
 "Ð?оÑ?ажение:\n"
 "#СмеÑ?Ñ?Ñ? Ð?веддÑ?и\n"
 "#СмеÑ?Ñ?Ñ? Ð?аÑ?ина\n"
@@ -1122,11 +1109,11 @@
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:55
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Two_Paths.cfg:85
 msgid "Owaec"
-msgstr ""
+msgstr "Ð?ваек"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:74
 msgid "Lanar-Skal"
-msgstr ""
+msgstr "Ð?анаÑ?-Скал"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:114
 msgid "Hail, Gweddry!"
@@ -1197,7 +1184,7 @@
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:238
 msgid "Shodrano"
-msgstr ""
+msgstr "ШодÑ?ано"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:246
 msgid ""
@@ -1208,7 +1195,6 @@
 "ваÑ?!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:250
-#, fuzzy
 msgid ""
 "That's the bandit leader! Kill him, and we will have fulfilled our duty!"
 msgstr "ЭÑ?о главаÑ?Ñ? бандÑ?! УбейÑ?е его, и мÑ? вÑ?полним Ñ?вой долг!"
@@ -1225,7 +1211,6 @@
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:278
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:321
-#, fuzzy
 msgid ""
 "I have fulfilled my duty to the villages. Now I suppose I can join you in "
 "your quest."
@@ -1235,7 +1220,6 @@
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:286
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:329
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Good job! Now, we should move onward, north. The undead scout has warned us; "
 "we must get far away from these lands. I think we should go north, and try "
@@ -1243,7 +1227,8 @@
 msgstr ""
 "ХоÑ?оÑ?аÑ? Ñ?абоÑ?а! ТепеÑ?Ñ? мÑ? должнÑ? двигаÑ?Ñ?Ñ?Ñ? впеÑ?Ñ?д, на Ñ?евеÑ?. РазведÑ?ики "
 "меÑ?Ñ?веÑ?ов пÑ?едÑ?пÑ?ежденÑ? о наÑ?, мÑ? должнÑ? Ñ?йÑ?и подалÑ?Ñ?е из Ñ?Ñ?иÑ? земелÑ?. Я "
-"дÑ?маÑ?, мÑ? должнÑ? идÑ?и на Ñ?евеÑ? и попÑ?Ñ?аÑ?Ñ?Ñ?Ñ? добÑ?аÑ?Ñ?Ñ?Ñ? Ð?елдина дÑ?Ñ?гой доÑ?огой."
+"дÑ?маÑ?, мÑ? должнÑ? идÑ?и на Ñ?евеÑ? и попÑ?Ñ?аÑ?Ñ?Ñ?Ñ? добÑ?аÑ?Ñ?Ñ?Ñ? до Ð?елдина дÑ?Ñ?гой "
+"доÑ?огой."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:315
 msgid "There is still that outlaw to take care of."
@@ -1280,14 +1265,14 @@
 "неÑ?колÑ?киÑ? длÑ? Ñ?Ñ?ениÑ?овки."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Ogre_Training.cfg:90
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Alright. We need to keep at least two of these Ogres on the grass where they "
 "can't escape until our troops get here to capture them. Then they will have "
 "to lead us to their tribe."
 msgstr ""
-"ХоÑ?оÑ?о, мÑ? Ñ?деÑ?жали по кÑ?айней меÑ?е двÑ?Ñ? Ð?еликанов на Ñ?Ñ?аве, пока наÑ?и "
-"Ñ?олдаÑ?Ñ? не заÑ?ваÑ?Ñ?Ñ? иÑ?."
+"ХоÑ?оÑ?о, мÑ? Ñ?деÑ?жали по кÑ?айней меÑ?е двÑ?Ñ? Ð?еликанов на Ñ?Ñ?аве оÑ?кÑ?да они не "
+"Ñ?могÑ?Ñ? Ñ?бежаÑ?Ñ?, пока наÑ?и Ñ?олдаÑ?Ñ? не заÑ?ваÑ?Ñ?Ñ? иÑ?. Ð?аÑ?ем они пÑ?оведÑ?Ñ? наÑ? к "
+"Ñ?воемÑ? племени."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Ogre_Training.cfg:95
 msgid ""
@@ -1341,27 +1326,27 @@
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Reject.cfg:52
 msgid "Mal-Akranbral"
-msgstr ""
+msgstr "Ð?ал-Ð?кÑ?анбÑ?ал"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Reject.cfg:62
 msgid "Mal-Hadanak"
-msgstr ""
+msgstr "Ð?ал-Хаданак"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Reject.cfg:72
 msgid "Mal-Drakanal"
-msgstr ""
+msgstr "Ð?ал-Ð?Ñ?аканал"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Reject.cfg:82
 msgid "Mal-Larakan"
-msgstr ""
+msgstr "Ð?ал-Ð?аÑ?акан"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Reject.cfg:102
 msgid "Mal-Xaskanat"
-msgstr ""
+msgstr "Ð?ал-ХаÑ?канаÑ?"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Reject.cfg:112
 msgid "Mal-Katklagad"
-msgstr ""
+msgstr "Ð?ал-Ð?аÑ?клагад"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Reject.cfg:133
 msgid ""
@@ -1421,7 +1406,7 @@
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Drowned_Plains.cfg:48
 msgid "Mal-Rhazal"
-msgstr ""
+msgstr "Ð?ал-Разал"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Drowned_Plains.cfg:66
 msgid "What the... swamps? These were fertile plains when I was here last!"
@@ -1447,7 +1432,7 @@
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Drowned_Plains.cfg:84
 msgid "Khrakrahs"
-msgstr ""
+msgstr "Ð?Ñ?акÑ?аÑ?"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Drowned_Plains.cfg:91
 msgid "What is that?!?"
@@ -1513,11 +1498,11 @@
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Duel.cfg:58
 msgid "Announcer"
-msgstr ""
+msgstr "Ð?икÑ?оÑ?"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Duel.cfg:69
 msgid "Undead Announcer"
-msgstr ""
+msgstr "Ð?икÑ?оÑ? меÑ?Ñ?веÑ?"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Duel.cfg:82
 msgid ""
@@ -1597,15 +1582,15 @@
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Outpost.cfg:56
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Outpost.cfg:153
 msgid "Dacyn"
-msgstr ""
+msgstr "Ð?аÑ?ин"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Outpost.cfg:74
 msgid "Mal-Sakkat"
-msgstr ""
+msgstr "Ð?ал-СаккаÑ?"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Outpost.cfg:90
 msgid "Mal-Talar"
-msgstr ""
+msgstr "Ð?ал-ТалаÑ?"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Outpost.cfg:122
 msgid ""
@@ -1625,14 +1610,13 @@
 msgstr "Ð?еÑ?! Ð?Ñ? должнÑ? Ñ?деÑ?жаÑ?Ñ? Ñ?Ñ?оÑ? Ñ?оÑ?поÑ?Ñ?!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Outpost.cfg:135
-#, fuzzy
 msgid ""
 "I always give my victims the honor of knowing the magnificent leader of the "
 "enormous hordes that are about to kill them. I am the grand lich Mal-"
 "Ravanal, head of an evil brotherhood of necromancers! Ha ha ha ha!"
 msgstr ""
 "Я вÑ?егда пÑ?иноÑ?Ñ? Ñ?воим жеÑ?Ñ?вам Ñ?жаÑ? знаниÑ? Ñ?ого, Ñ?Ñ?о могÑ?Ñ?еÑ?Ñ?веннÑ?й лидеÑ? "
-"беÑ?Ñ?иÑ?леннÑ?Ñ? оÑ?д Ñ?коÑ?о Ñ?бÑ?Ñ?Ñ? иÑ?. Я великий лиÑ? Ð?ал-Раванала, глава злобного "
+"беÑ?Ñ?иÑ?леннÑ?Ñ? оÑ?д Ñ?коÑ?о Ñ?бÑ?Ñ?Ñ? иÑ?. Я великий лиÑ? Ð?ал-Раванал, глава злобного "
 "бÑ?аÑ?Ñ?Ñ?ва некÑ?оманÑ?ов! Ха-Ñ?а-Ñ?а-Ñ?а!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Outpost.cfg:139
@@ -1754,7 +1738,7 @@
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Throne_Room.cfg:97
 msgid "Kaldor"
-msgstr ""
+msgstr "Ð?алдоÑ?"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Throne_Room.cfg:114
 msgid ""
@@ -1848,19 +1832,19 @@
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Tribal_Warfare.cfg:4
 msgid "Xenophobia"
-msgstr ""
+msgstr "Ð?Ñ?еноÑ?обиÑ?"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Tribal_Warfare.cfg:42
 msgid "Pelathsil"
-msgstr ""
+msgstr "Ð?елаÑ?Ñ?ил"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Tribal_Warfare.cfg:53
 msgid "Prok-Bak"
-msgstr ""
+msgstr "Ð?Ñ?ок-Ð?ак"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Tribal_Warfare.cfg:68
 msgid "Elandin"
-msgstr ""
+msgstr "Ð?ландин"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Tribal_Warfare.cfg:89
 msgid ""
@@ -1902,9 +1886,8 @@
 msgstr "Тогда позволиÑ?е ли нам пÑ?оÑ?Ñ?о пÑ?ойÑ?и, когда мÑ? бÑ?дем дÑ?аÑ?Ñ?Ñ?Ñ? Ñ? оÑ?ками?"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Tribal_Warfare.cfg:117
-#, fuzzy
 msgid "I am afraid that is... impossible."
-msgstr "Я боÑ?Ñ?Ñ?, Ñ?Ñ?о Ñ?епеÑ?Ñ? Ñ?Ñ?о невозможно."
+msgstr "Я боÑ?Ñ?Ñ?, Ñ?Ñ?о Ñ?Ñ?о невозможно."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Tribal_Warfare.cfg:121
 msgid "Orcs, kill'em all! Humans, elves or dwarves, it don't matter!"
@@ -1995,11 +1978,11 @@
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Two_Paths.cfg:51
 msgid "Wak-Rano"
-msgstr ""
+msgstr "Ð?ак-Рано"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Two_Paths.cfg:64
 msgid "Mal-Arnai"
-msgstr ""
+msgstr "Ð?ал-Ð?Ñ?наи"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Two_Paths.cfg:96
 msgid "Look! The road splits here. Which way shall we go?"
@@ -2061,7 +2044,6 @@
 "поÑ?ле (Ð?адеÑ?Ñ?Ñ?, Ñ?Ñ? Ñ?мÑ?Ñ?Ñ?Ñ?, и Ñ?огда Ñ? Ñ?Ñ?анÑ? победиÑ?елем в наÑ?ей биÑ?ве)"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Two_Paths.cfg:124
-#, fuzzy
 msgid "Very well, we are allies, for now. (This foolish orc will surely die.)"
 msgstr "Ð?Ñ?енÑ? Ñ?оÑ?оÑ?о, Ñ?епеÑ?Ñ? мÑ? Ñ?оÑ?зники. (Ñ?Ñ?и глÑ?пÑ?е оÑ?ки неÑ?омненно Ñ?мÑ?Ñ?Ñ?)."
 
@@ -2102,14 +2084,13 @@
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Border_Patrol.cfg:50
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Unexpected_Appearance.cfg:48
 msgid "Mal-Skraat"
-msgstr ""
+msgstr "Ð?ал-СкÑ?ааÑ?"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Border_Patrol.cfg:61
 msgid "Mal-Telnarad"
-msgstr ""
+msgstr "Ð?ал-ТелнаÑ?ад"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Border_Patrol.cfg:82
-#, fuzzy
 msgid ""
 "We have reached the borders of the undead land. Surely you do not mean to go "
 "forward - we will all die if we do! We should turn North and help Owaec, "
@@ -2170,7 +2151,6 @@
 msgstr "Ð?еееÑ?! Я не полÑ?Ñ?Ñ? повÑ?Ñ?ениÑ?, еÑ?ли они Ñ?бегÑ?Ñ? оÑ? менÑ?!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Border_Patrol.cfg:145
-#, fuzzy
 msgid ""
 "You are right. It is foolish to go onward - we must defeat Mal-Skraat and "
 "turn back, going to the Northern Outpost."
@@ -2230,7 +2210,7 @@
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Crossing.cfg:50
 msgid "Mal-Karanad"
-msgstr ""
+msgstr "Ð?ал-Ð?аÑ?анад"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Crossing.cfg:70
 msgid ""
@@ -2300,11 +2280,11 @@
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Unexpected_Appearance.cfg:64
 msgid "Mal-Tar"
-msgstr ""
+msgstr "Ð?ал-ТаÑ?"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Unexpected_Appearance.cfg:78
 msgid "Mal-Kallat"
-msgstr ""
+msgstr "Ð?ал-Ð?аллаÑ?"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Unexpected_Appearance.cfg:108
 msgid "We have escaped from those dark tunnels! But where are we now?"
@@ -2386,34 +2366,33 @@
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:64
 msgid "Halrad"
-msgstr ""
+msgstr "ХалÑ?ад"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:78
 msgid "Halric"
-msgstr ""
+msgstr "ХалдÑ?ик"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:92
 msgid "Halrod"
-msgstr ""
+msgstr "ХалÑ?од"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:107
 msgid "Mal-Grekulak"
-msgstr ""
+msgstr "Ð?ал-Ð?Ñ?екÑ?лак"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:122
 msgid "Mal-Xakralan"
-msgstr ""
+msgstr "Ð?ал-ХакÑ?алан"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:137
 msgid "Mal-Uknalu"
-msgstr ""
+msgstr "Ð?ал-УкланÑ?"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:180
 msgid "Konrad"
-msgstr ""
+msgstr "Ð?онÑ?ад"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:204
-#, fuzzy
 msgid ""
 "We will fight soon, my lord. Look, night approaches - they will soon attack. "
 "I hope we can hold them off."
@@ -2450,12 +2429,11 @@
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:276
 msgid "Messenger of Doom"
-msgstr ""
+msgstr "Ð?еÑ?Ñ?ник Ñ?Ñ?дÑ?бÑ?"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:282
-#, fuzzy
 msgid "I come bearing a message from my leader."
-msgstr "Я пÑ?инÑ?Ñ? Ñ?ообÑ?ение оÑ? моего лидеÑ?а:"
+msgstr "Я пÑ?инÑ?Ñ? Ñ?ообÑ?ение оÑ? моего лидеÑ?а."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:286
 msgid "Very well, you may read it. (It might tell us something useful)."
@@ -2464,7 +2442,6 @@
 "полезное)."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:290
-#, fuzzy
 msgid ""
 "He says: 'Well, you have defeated some of my captains. Good job. But that "
 "was only a small fraction of my horde. It would be very easy for me to "
@@ -2473,19 +2450,18 @@
 "You, Gweddry, as a commander, are a coward. You claim to have defeated my "
 "lord's captains, but it was really your hordes, not you.'"
 msgstr ""
-"Ð?н Ñ?казал: ХоÑ?оÑ?о, Ñ?Ñ? победил неÑ?колÑ?киÑ? моиÑ? капиÑ?анов. ХоÑ?оÑ?аÑ? Ñ?абоÑ?а. Ð?о "
+"Ð?н Ñ?казал: 'ХоÑ?оÑ?о, Ñ?Ñ? победил неÑ?колÑ?киÑ? моиÑ? капиÑ?анов. ХоÑ?оÑ?аÑ? Ñ?абоÑ?а. Ð?о "
 "Ñ?Ñ?о Ñ?олÑ?ко лиÑ?Ñ? малаÑ? Ñ?аÑ?Ñ?Ñ? моей аÑ?мии. Я могÑ? запÑ?оÑ?Ñ?о Ñ?ебÑ? Ñ?ниÑ?Ñ?ожиÑ?Ñ?. Ð?о "
 "дÑ?маÑ?, Ñ?Ñ?о бÑ?ло бÑ? неÑ?пÑ?аведливо иÑ?полÑ?зоваÑ?Ñ? Ñ?вои Ñ?илÑ?. Я имеÑ? ввидÑ? мои "
 "Ñ?обÑ?Ñ?веннÑ?е Ñ?илÑ?, а не Ñ?илÑ? моиÑ? легионов. Ð? Ñ?Ñ?о пÑ?иводиÑ? менÑ? ко вÑ?оÑ?омÑ? "
-"пÑ?нкÑ?Ñ?. ТÑ?, Ð?веддÑ?и, как командиÑ? - Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?. ТÑ? пÑ?еÑ?ендÑ?еÑ?Ñ? на победÑ? над моими "
-"капиÑ?анами, но Ñ?Ñ?о в дейÑ?Ñ?виÑ?елÑ?ноÑ?Ñ?и Ñ?делали Ñ?вои войÑ?ка, а не Ñ?Ñ?."
+"пÑ?нкÑ?Ñ?. Ð?Ñ?, Ð?веддÑ?и, как командиÑ? - Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?. ТÑ? пÑ?еÑ?ендÑ?еÑ?Ñ? на победÑ? над моими "
+"капиÑ?анами, но Ñ?Ñ?о в дейÑ?Ñ?виÑ?елÑ?ноÑ?Ñ?и Ñ?делали Ñ?вои войÑ?ка, а не Ñ?Ñ?.'"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:294
 msgid "What is the point of this message? All you do is insult us!"
 msgstr "Ð? какова Ñ?ема Ñ?Ñ?ого Ñ?ообÑ?ениÑ?? Ð?Ñ? пÑ?оÑ?Ñ?о оÑ?коÑ?блÑ?еÑ?е наÑ?!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:298
-#, fuzzy
 msgid ""
 "The point is that Gweddry could not have defeated my lord's minions without "
 "the help of his slaves! I doubt Gweddry could even last two seconds in "
@@ -2506,15 +2482,14 @@
 "Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?ливой победÑ?!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:306
-#, fuzzy
 msgid ""
 "That only proves you are a coward. Anyway, these are his terms: 'You pick "
 "your six best warriors and I will pick my six best. Then we will fight, to "
 "the death, until either you or he is destroyed!'"
 msgstr ""
-"ЭÑ?о вÑ?его лиÑ?Ñ? доказÑ?ваеÑ? Ñ?воÑ? Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?оÑ?Ñ?Ñ?. Ð? лÑ?бом Ñ?лÑ?Ñ?ае, воÑ? его Ñ?Ñ?ловиÑ?: Ñ?Ñ? "
-"и Ñ? беÑ?Ñ?м Ñ?еÑ?Ñ?еÑ?Ñ?Ñ? лÑ?Ñ?Ñ?иÑ? Ñ?воиÑ? воинов. Ð?аÑ?ем мÑ? бÑ?Ñ?мÑ?Ñ? наÑ?меÑ?Ñ?Ñ?, пока Ñ?Ñ? "
-"или он не пÑ?оигÑ?аеÑ?!"
+"ЭÑ?о вÑ?его лиÑ?Ñ? доказÑ?ваеÑ? Ñ?воÑ? Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?оÑ?Ñ?Ñ?. Ð? лÑ?бом Ñ?лÑ?Ñ?ае, воÑ? его Ñ?Ñ?ловиÑ?: "
+"'ТÑ? и Ñ? беÑ?Ñ?м Ñ?еÑ?Ñ?еÑ?Ñ?Ñ? лÑ?Ñ?Ñ?иÑ? Ñ?воиÑ? воинов. Ð?аÑ?ем мÑ? бÑ?Ñ?мÑ?Ñ? наÑ?меÑ?Ñ?Ñ?, пока "
+"Ñ?Ñ? или он не бÑ?деÑ? Ñ?ниÑ?Ñ?ожен!'"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:310
 msgid ""
@@ -2562,7 +2537,6 @@
 "пÑ?оиÑ?Ñ?одÑ?Ñ?ие на воÑ?Ñ?оÑ?ной гÑ?аниÑ?е Ð?еÑ?ноÑ?а."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/intro.cfg:9
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Cattle and beasts of burden were found dead in the fields, and men went "
 "missing from their houses, with no clues but a thin stream of black blood. "
@@ -2570,17 +2544,19 @@
 "but a small mountain range and miles of swamp."
 msgstr ""
 "Ð?ивоÑ?нÑ?Ñ? наÑ?одили мÑ?Ñ?Ñ?вÑ?ми на полÑ?Ñ?, лÑ?дей поÑ?иÑ?али пÑ?Ñ?мо из Ñ?воиÑ? домов, не "
-"оÑ?Ñ?авлÑ?Ñ? ниÑ?его, кÑ?оме Ñ?онкой Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?и Ñ?Ñ?Ñ?ной кÑ?ови."
+"оÑ?Ñ?авлÑ?Ñ? ниÑ?его, кÑ?оме Ñ?онкой Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?и Ñ?Ñ?Ñ?ной кÑ?ови. Ð?онаÑ?алÑ? жиÑ?ели "
+"заподозÑ?или налÑ?Ñ?Ñ?иков, но ниÑ?его не бÑ?ло на воÑ?Ñ?оке оÑ? ниÑ?, маленÑ?каÑ? "
+"облаÑ?Ñ?Ñ? гоÑ? и киломеÑ?Ñ?Ñ? болоÑ?."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/intro.cfg:13
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Every day the terror grew greater, until the citizens of the eastern "
 "villages were forced to send a messenger to the King. The messenger rode "
 "hard for many days and nights, and finally reached the city of Weldyn."
 msgstr ""
 "С каждÑ?м днÑ?м Ñ?еÑ?Ñ?оÑ? вÑ?Ñ? Ñ?Ñ?иливалÑ?Ñ?, пока жиÑ?ели воÑ?Ñ?оÑ?нÑ?Ñ? деÑ?евенÑ? не бÑ?ли "
-"вÑ?нÑ?жденÑ? поÑ?лаÑ?Ñ? гонÑ?ов Ð?оÑ?олÑ?."
+"вÑ?нÑ?жденÑ? поÑ?лаÑ?Ñ? гонÑ?ов Ð?оÑ?олÑ?. Ð?онÑ?Ñ? еÑ?али долгие дни и ноÑ?и и наконеÑ? они "
+"пÑ?иеÑ?али в гоÑ?од Ð?елдина."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/intro.cfg:18
 msgid ""
@@ -2591,26 +2567,25 @@
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/intro.cfg:23
-#, fuzzy
 msgid ""
 "In the days of the king Garard I, three outposts had been built along the "
 "south-eastern border to stop Orcish raiders from the east from entering "
 "Wesnoth. Since that time, the lands beyond the mountains had turned to "
 "marsh, and the orcs had left the mountains for the lands in the North."
 msgstr ""
-"Ð?о вÑ?емена коÑ?олÑ? Ð?аÑ?аÑ?да I Ñ?Ñ?и Ñ?оÑ?поÑ?Ñ?а бÑ?ли поÑ?Ñ?Ñ?оенÑ? на воÑ?Ñ?оÑ?ной "
+"Ð?о вÑ?емена коÑ?олÑ? Ð?аÑ?аÑ?да I Ñ?Ñ?и Ñ?оÑ?поÑ?Ñ?а бÑ?ли поÑ?Ñ?Ñ?оенÑ? на Ñ?го-воÑ?Ñ?оÑ?ной "
 "гÑ?аниÑ?е, Ñ?Ñ?обÑ? не даÑ?Ñ? Ð?Ñ?кÑ?ким Ñ?азбойникам Ñ? воÑ?Ñ?ока войÑ?и в Ð?еÑ?ноÑ?. Ð?оÑ?ле "
 "земли за гоÑ?ами бÑ?ли оÑ?воÑ?ванÑ?, и оÑ?ки покинÑ?ли гоÑ?Ñ?, оÑ?пÑ?авивÑ?иÑ?Ñ? на СевеÑ?."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/intro.cfg:27
-#, fuzzy
 msgid ""
 "One of them, the South Guard, had been the site of the previous attacks. "
 "Konrad II decided to re-man the other outposts also. He sent two of the most "
 "promising young officers to them."
 msgstr ""
-"Ð?онÑ?ад II Ñ?еÑ?ил воÑ?Ñ?Ñ?ановиÑ?Ñ? Ñ?Ñ?и Ñ?оÑ?поÑ?Ñ?Ñ?. Ð?н назнаÑ?ил Ñ?Ñ?Ñ?Ñ? Ñ?амÑ?Ñ? вÑ?даÑ?Ñ?иÑ?Ñ?Ñ? "
-"молодÑ?Ñ? оÑ?иÑ?еÑ?ов заÑ?иÑ?иÑ?Ñ? поÑ?еленÑ?ев."
+"Ð?дин иÑ? ниÑ?, ЮжнÑ?й СÑ?Ñ?аж, оÑ?Ñ?алÑ?Ñ? оÑ? пÑ?едÑ?дÑ?Ñ?иÑ? аÑ?ак. Ð?онÑ?ад II Ñ?еÑ?ил "
+"воÑ?Ñ?Ñ?ановиÑ?Ñ? Ñ?Ñ?и Ñ?оÑ?поÑ?Ñ?Ñ?. Ð?н оÑ?пÑ?авил двÑ?Ñ? Ñ?амÑ?Ñ? вÑ?даÑ?Ñ?иÑ?Ñ?Ñ? молодÑ?Ñ? "
+"оÑ?иÑ?еÑ?ов заÑ?иÑ?иÑ?Ñ? поÑ?еленÑ?ев."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/intro.cfg:31
 msgid ""
@@ -2621,7 +2596,6 @@
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/intro.cfg:35
-#, fuzzy
 msgid ""
 "All went well once the King's forces arrived. There were no attacks for "
 "several weeks, and Gweddry's men started to grow uncautious. Then, at dawn "
@@ -2629,90 +2603,6 @@
 "watchmen..."
 msgstr ""
 "Ð?Ñ?е Ñ?Ñ?покоилиÑ?Ñ?, когда пÑ?ибÑ?ли Ð?оÑ?олевÑ?кие Ñ?илÑ?. Ð?икÑ?о не аÑ?аковал в Ñ?еÑ?ении "
-"неÑ?колÑ?киÑ? неделÑ?, и лÑ?ди Ð?веддÑ?и наÑ?али Ñ?еÑ?Ñ?Ñ?Ñ? бдиÑ?елÑ?ноÑ?Ñ?Ñ?."
-
-#~ msgid ""
-#~ " It is nice to have a $R1.type among us! My guess is $R1.user_description "
-#~ "will be able to shoot these devils without them doing anything about it, "
-#~ "since most orcs are melee."
-#~ msgstr ""
-#~ "ХоÑ?оÑ?о, Ñ?Ñ?о Ñ? наÑ? еÑ?Ñ?Ñ? $R1.type! Ð?Ñ?маÑ?, $R1.user_description Ñ?можеÑ? "
-#~ "оÑ?Ñ?Ñ?Ñ?еливаÑ?Ñ? Ñ?Ñ?иÑ? дÑ?Ñ?волов без какого-либо Ñ?Ñ?еÑ?ба длÑ? Ñ?ебÑ?, ведÑ? вÑ?е оÑ?ки "
-#~ "бÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ? в Ñ?Ñ?копаÑ?нÑ?Ñ?."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Dacyn! Good, now we can try to escape. Do you know any way to get out?"
-#~ msgstr ""
-#~ "Ð?аÑ?ин! Ð?Ñ?лиÑ?но, Ñ?епеÑ?Ñ? мÑ? Ñ?можем попÑ?Ñ?аÑ?Ñ?Ñ?Ñ? Ñ?бежаÑ?Ñ?. ТÑ? знаеÑ?Ñ?, как "
-#~ "оÑ?Ñ?Ñ?да Ñ?йÑ?и?"
-
-#~ msgid ""
-#~ "No, but I think I can be of some help. I think I have found out where the "
-#~ "key to the door is!"
-#~ msgstr ""
-#~ "Ð?еÑ?, но Ñ? дÑ?маÑ?, Ñ? Ñ?могÑ? помоÑ?Ñ?. Ð?ажеÑ?Ñ?Ñ?, Ñ? знаÑ?, где наÑ?одÑ?Ñ?Ñ?Ñ? клÑ?Ñ?и к "
-#~ "двеÑ?Ñ?м!"
-
-#~ msgid "Really? Where?"
-#~ msgstr "Ð?Ñ?авда? Ð?де?"
-
-#~ msgid ""
-#~ "The wall of the northern part of my cell, and right outside of it, is "
-#~ "thinner than everywhere else. I think there is a hidden door there. Come, "
-#~ "let us see!"
-#~ msgstr ""
-#~ "СÑ?ена в Ñ?евеÑ?ной Ñ?аÑ?Ñ?и моей камеÑ?Ñ? и Ñ?пÑ?ава Ñ?наÑ?Ñ?жи, они Ñ?онÑ?Ñ?е, Ñ?ем "
-#~ "оÑ?Ñ?алÑ?нÑ?е. Ð?Ñ?маÑ? здеÑ?Ñ? еÑ?Ñ?Ñ? Ñ?айнаÑ? двеÑ?Ñ?. Ð?ойдÑ?м, нам надо поÑ?моÑ?Ñ?еÑ?Ñ?!"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Huh! A guard. Let's see how quickly we can kill it."
-#~ msgstr "Ð¥Ñ?Ñ?! СÑ?Ñ?ажа. Ð?авай поÑ?моÑ?Ñ?им, как бÑ?Ñ?Ñ?Ñ?о мÑ? Ñ?можем Ñ?биÑ?Ñ? иÑ?."
-
-#~ msgid "Yeah, here you go. Now blow this thing up."
-#~ msgstr "Ð?а, вÑ? Ñ?Ñ?пели. ТепеÑ?Ñ? взÑ?Ñ?вайÑ?е его."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Good! We have managed to capture some Ogres. We can now recruit them into "
-#~ "our army."
-#~ msgstr ""
-#~ "ХоÑ?оÑ?о! Ð?Ñ? Ñ?могли заÑ?ваÑ?иÑ?Ñ? неÑ?колÑ?киÑ? Ð?еликанов. ТепеÑ?Ñ? мÑ? Ñ?можем "
-#~ "пÑ?изÑ?ваÑ?Ñ? иÑ? в наÑ?Ñ? аÑ?миÑ?."
-
-#~ msgid ""
-#~ "At first the settlers suspected raiders, but there was nothing east of "
-#~ "them but a small mountain range and miles of swamp."
-#~ msgstr ""
-#~ "СнаÑ?ала поÑ?еленÑ?Ñ? подозÑ?евали в пÑ?еÑ?Ñ?Ñ?плениÑ?Ñ? Ñ?азбойников, но на воÑ?Ñ?оке "
-#~ "не бÑ?ло никого, Ñ?олÑ?ко гоÑ?Ñ? и беÑ?кÑ?айние болоÑ?а."
-
-#~ msgid ""
-#~ "The messenger rode hard for many days and nights, and finally reached the "
-#~ "city of Weldyn."
-#~ msgstr "Ð?онÑ?Ñ? Ñ?какали днÑ?м и ноÑ?Ñ?Ñ? и в конÑ?е коÑ?ов доÑ?Ñ?игли гоÑ?ода Ð?елдина."
-
-#~ msgid ""
-#~ "The King received news of the problem, and, with the help of the White "
-#~ "Mage Dacyn, decided upon a plan to save the eastern settlers."
-#~ msgstr ""
-#~ "Ð?оÑ?олÑ? полÑ?Ñ?ил новоÑ?Ñ?и о пÑ?облеме и Ñ? помоÑ?Ñ?Ñ? Ð?елого Ð?ага Ð?аÑ?ина "
-#~ "Ñ?азÑ?абоÑ?ал план Ñ?паÑ?ениÑ? воÑ?Ñ?оÑ?нÑ?Ñ? поÑ?еленÑ?ев."
-
-#~ msgid ""
-#~ " In the north he sent Owaec, a leader from the clans. In the south, he "
-#~ "sent Sudoc, an accomplished fencer. And in the middle, in the place most "
-#~ "likely to be attacked, he sent Gweddry, who would be accompanied by Dacyn "
-#~ "the mage."
-#~ msgstr ""
-#~ "Ð?а Ñ?евеÑ?е он назнаÑ?ил Ð?ваека, лидеÑ?а из кланов. Ð?а Ñ?ге он назнаÑ?ил "
-#~ "СÑ?дока, великолепного Ñ?еÑ?Ñ?овалÑ?Ñ?ика. Ð? в Ñ?еÑ?едине, наиболее возможном "
-#~ "меÑ?Ñ?е длÑ? аÑ?аки, он назнаÑ?ил Ð?веддÑ?и, вÑ?бÑ?анного магом Ð?аÑ?ином."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Then, at dawn one day, Gweddry and his men were roused by startled cry of "
-#~ "the night watchmen..."
-#~ msgstr ""
-#~ "Ð? воÑ? однаждÑ? на Ñ?аÑ?Ñ?веÑ?е Ð?веддÑ?и и его лÑ?ди бÑ?ли Ñ?азбÑ?женÑ? иÑ?пÑ?ганнÑ?ми "
-#~ "кÑ?иками ноÑ?нÑ?Ñ? наблÑ?даÑ?елей..."
-
-#~ msgid "Racial Warfare"
-#~ msgstr "Ð?ежÑ?аÑ?оваÑ? Ð?ойна"
+"неÑ?колÑ?киÑ? неделÑ?, и лÑ?ди Ð?веддÑ?и наÑ?али Ñ?еÑ?Ñ?Ñ?Ñ? бдиÑ?елÑ?ноÑ?Ñ?Ñ?. Ð?аÑ?ем, на "
+"Ñ?аÑ?Ñ?веÑ?е одного днÑ?, Ð?веддÑ?и и его лÑ?ди пÑ?оÑ?нÑ?лиÑ?Ñ? оÑ? иÑ?пÑ?ганного плаÑ?а "
+"ноÑ?ного Ñ?Ñ?оÑ?ожа..."
Index: wesnoth/po/wesnoth-httt/ru.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth-httt/ru.po:1.27 wesnoth/po/wesnoth-httt/ru.po:1.28
--- wesnoth/po/wesnoth-httt/ru.po:1.27	Sat Feb 26 18:09:50 2005
+++ wesnoth/po/wesnoth-httt/ru.po	Sun Feb 27 15:14:39 2005
@@ -13,8 +13,8 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.5-CVS\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
-"POT-Creation-Date: 2005-02-26 17:04+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2005-01-26 20:29+0300\n"
+"POT-Creation-Date: 2005-02-26 17:05+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2005-02-26 16:38+0300\n"
 "Last-Translator: Alexandr Menovchicov <orders@xxxxxxx>\n"
 "Language-Team: none\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -29,23 +29,23 @@
 
 #: data/campaigns/Heir_To_The_Throne.cfg:10
 msgid "Fighter"
-msgstr ""
+msgstr "Ð?оеÑ?"
 
 #: data/campaigns/Heir_To_The_Throne.cfg:10
 msgid "(easiest)"
-msgstr ""
+msgstr "(легÑ?е)"
 
 #: data/campaigns/Heir_To_The_Throne.cfg:11
 msgid "Hero"
-msgstr ""
+msgstr "Ð?еÑ?ой"
 
 #: data/campaigns/Heir_To_The_Throne.cfg:12
 msgid "(hardest)"
-msgstr ""
+msgstr "(Ñ?ложнее)"
 
 #: data/campaigns/Heir_To_The_Throne.cfg:12
 msgid "Champion"
-msgstr ""
+msgstr "Чемпион"
 
 #: data/campaigns/Heir_To_The_Throne.cfg:13
 msgid ""
@@ -107,16 +107,16 @@
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:55
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:46
 msgid "Konrad"
-msgstr ""
+msgstr "Ð?онÑ?ад"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:111
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:42
 msgid "Urug-Telfar"
-msgstr ""
+msgstr "УÑ?Ñ?г-ТелÑ?аÑ?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:60
 msgid "Unan-Ka'tall"
-msgstr ""
+msgstr "Унан-Ð?а'Ñ?алл"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:122
 msgid ""
@@ -352,19 +352,19 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:88
 msgid "Haliel-Maga"
-msgstr ""
+msgstr "ХалиелÑ?-Ð?ага"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:103
 msgid "Heford"
-msgstr ""
+msgstr "ХеÑ?оÑ?д"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:117
 msgid "Sir Kalm"
-msgstr ""
+msgstr "СÑ?Ñ? Ð?алм"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:132
 msgid "Asheviere"
-msgstr ""
+msgstr "Ð?Ñ?ивÑ?е"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:157
 msgid ""
@@ -439,23 +439,23 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:43
 msgid "Dwaba-Kukai"
-msgstr ""
+msgstr "Ð?ваба-Ð?Ñ?каи"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:59
 msgid "Managa'Gwin"
-msgstr ""
+msgstr "Ð?анага'Ð?вин"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:96
 msgid "Bugg"
-msgstr ""
+msgstr "Ð?агг"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:105
 msgid "Xnamas"
-msgstr ""
+msgstr "ХнамаÑ?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:114
 msgid "Inalai"
-msgstr ""
+msgstr "Ð?налаи"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:184
 msgid ""
@@ -710,23 +710,23 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:51
 msgid "Sir Kaylan"
-msgstr ""
+msgstr "СÑ?Ñ? Ð?айлан"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:72
 msgid "Mokolo Qimur"
-msgstr ""
+msgstr "Ð?около Ð?Ñ?Ñ?имÑ?Ñ?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:94
 msgid "Veocyn"
-msgstr ""
+msgstr "Ð?еоÑ?ин"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:103
 msgid "Yran"
-msgstr ""
+msgstr "ЯÑ?ан"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:109
 msgid "Haldiel"
-msgstr ""
+msgstr "Ð?алдиÑ?лÑ?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:125
 msgid ""
@@ -898,11 +898,11 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Crossroads.cfg:62
 msgid "Kojun Herolm"
-msgstr ""
+msgstr "Ð?оджÑ?н Ð?еÑ?олм"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Crossroads.cfg:76
 msgid "Mokho Kimer"
-msgstr ""
+msgstr "Ð?окÑ?о Ð?имеÑ?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Crossroads.cfg:103
 msgid "Here we come to the great cross-roads. We should go north-east."
@@ -977,15 +977,15 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:78
 msgid "Knafa-Telfar"
-msgstr ""
+msgstr "Ð?наÑ?а-ТелÑ?аÑ?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:96
 msgid "Urug-Tan"
-msgstr ""
+msgstr "УÑ?Ñ?г-Тан"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:115
 msgid "Shuuga-Mool"
-msgstr ""
+msgstr "ШÑ?Ñ?га-Ð?Ñ?л"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:145
 msgid "The doors are closed and barred from the inside!"
@@ -1120,11 +1120,11 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:59
 msgid "Uradredia"
-msgstr ""
+msgstr "УÑ?адÑ?едиÑ?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:66
 msgid "Parandra"
-msgstr ""
+msgstr "Ð?аÑ?андÑ?а"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:84
 msgid ""
@@ -1422,23 +1422,23 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:47
 msgid "Delfador"
-msgstr ""
+msgstr "Ð?елÑ?адоÑ?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:130
 msgid "Knafa-Tan"
-msgstr ""
+msgstr "Ð?наÑ?а-Тан"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:149
 msgid "Maga-Knafa"
-msgstr ""
+msgstr "Ð?ага-Ð?наÑ?а"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:169
 msgid "Galdrad"
-msgstr ""
+msgstr "Ð?алдÑ?ад"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:183
 msgid "Chantal"
-msgstr ""
+msgstr "ШанÑ?алÑ?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:199
 msgid ""
@@ -1677,11 +1677,11 @@
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Hasty_Alliance.cfg:40
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:66
 msgid "Li'sar"
-msgstr ""
+msgstr "Ð?и'Ñ?аÑ?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:63
 msgid "Gaga-Breuk"
-msgstr ""
+msgstr "Ð?ага-Ð?Ñ?еÑ?к"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:157
 msgid ""
@@ -1863,23 +1863,23 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Gryphon_Mountain.cfg:68
 msgid "Robert"
-msgstr ""
+msgstr "РобеÑ?Ñ?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Gryphon_Mountain.cfg:82
 msgid "Mother Gryphon"
-msgstr ""
+msgstr "Ð?аÑ?Ñ? гÑ?иÑ?он"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Gryphon_Mountain.cfg:104
 msgid "Graak"
-msgstr ""
+msgstr "Ð?Ñ?аак"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Gryphon_Mountain.cfg:113
 msgid "Grook"
-msgstr ""
+msgstr "Ð?Ñ?Ñ?к"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Gryphon_Mountain.cfg:122
 msgid "Gruak"
-msgstr ""
+msgstr "Ð?Ñ?Ñ?ак"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Gryphon_Mountain.cfg:134
 msgid "What is this place? That is one big mountain!"
@@ -1983,7 +1983,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Hasty_Alliance.cfg:57
 msgid "Haaf-Garga"
-msgstr ""
+msgstr "ХааÑ?-Ð?аÑ?га"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Hasty_Alliance.cfg:93
 msgid "Where are we? Which way now? I am tired of this darkness!"
@@ -2100,23 +2100,23 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:47
 msgid "Sir Alric"
-msgstr ""
+msgstr "СÑ?Ñ? Ð?лÑ?ик"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:73
 msgid "Sir Ruga"
-msgstr ""
+msgstr "СÑ?Ñ? РÑ?га"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:99
 msgid "Sir Daryn"
-msgstr ""
+msgstr "СÑ?Ñ? Ð?аÑ?ин"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:125
 msgid "Lord Bayar"
-msgstr ""
+msgstr "Ð?оÑ?д Ð?аÑ?Ñ?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:151
 msgid "A Knight"
-msgstr ""
+msgstr "РÑ?Ñ?аÑ?Ñ?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:161
 msgid "Delfador, don't you think it is time we settled this?"
@@ -2300,15 +2300,15 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:47
 msgid "Kior-Dal"
-msgstr ""
+msgstr "Ð?иоÑ?-Ð?ал"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:72
 msgid "Herbert"
-msgstr ""
+msgstr "Ð?еÑ?беÑ?Ñ?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:115
 msgid "El'rien"
-msgstr ""
+msgstr "Эл'Ñ?иен"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:138
 msgid ""
@@ -2350,7 +2350,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:205
 msgid "Eonihar"
-msgstr ""
+msgstr "Ð?ониÑ?аÑ?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:215
 msgid "My lords! I have found you at last."
@@ -2480,7 +2480,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_Anduin.cfg:48
 msgid "Usadar Q'kai"
-msgstr ""
+msgstr "УÑ?адаÑ? Ð?Ñ?Ñ?'каи"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_Anduin.cfg:90
 msgid ""
@@ -2517,7 +2517,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_Anduin.cfg:195
 msgid "Elrian"
-msgstr ""
+msgstr "Ð?лÑ?иан"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_Anduin.cfg:200
 msgid "I found someone hiding in the village!"
@@ -2617,19 +2617,19 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_the_Damned.cfg:55
 msgid "Haf-Mal"
-msgstr ""
+msgstr ".ХаÑ?-Ð?ал"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_the_Damned.cfg:70
 msgid "Jarmal-Gorg"
-msgstr ""
+msgstr "Ð?жаÑ?мал-Ð?оÑ?г"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_the_Damned.cfg:104
 msgid "Kalba"
-msgstr ""
+msgstr "Ð?алба"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_the_Damned.cfg:112
 msgid "Gnaba"
-msgstr ""
+msgstr "Ð?наба"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_the_Damned.cfg:171
 msgid "Whew, I survived. But now where am I? Is this island inhabited?"
@@ -2657,7 +2657,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_the_Damned.cfg:193
 msgid "Urlaf"
-msgstr ""
+msgstr "УÑ?лаÑ?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_the_Damned.cfg:202
 msgid "Maybe we can make a deal! Help us defeat those evil creatures!"
@@ -2681,10 +2681,9 @@
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:225
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_the_Damned.cfg:229
 msgid "Moremirmu"
-msgstr ""
+msgstr "Ð?оÑ?емиÑ?мÑ?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_the_Damned.cfg:257
-#, fuzzy
 msgid ""
 "I was hiding in this holy place, planning how to defeat the evil undead. Now "
 "with your help, I can destroy them."
@@ -2694,7 +2693,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_the_Damned.cfg:276
 msgid "Xakae"
-msgstr ""
+msgstr "Хакаи"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_the_Damned.cfg:304
 msgid "Surprise! Searching for Mages, and all I get is these foul humans!"
@@ -2757,11 +2756,11 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Mountain_Pass.cfg:44
 msgid "Ro'Arthian"
-msgstr ""
+msgstr "Ро'Ð?Ñ?Ñ?иан"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Mountain_Pass.cfg:78
 msgid "Ro'Sothian"
-msgstr ""
+msgstr "Ро'СоÑ?иан"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Mountain_Pass.cfg:110
 msgid "Look, Konrad, before us lies the great road built by the dwarves!"
@@ -2796,7 +2795,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Mountain_Pass.cfg:144
 msgid "Stalrag"
-msgstr ""
+msgstr "СÑ?алÑ?аг"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Mountain_Pass.cfg:171
 msgid ""
@@ -2849,7 +2848,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Muff_Malal_Peninsula.cfg:4
 msgid "Muff Malal's Peninsula"
-msgstr ""
+msgstr "Ð?олÑ?оÑ?Ñ?Ñ?ов Ð?Ñ?Ñ?Ñ? Ð?алал'а"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Muff_Malal_Peninsula.cfg:25
 msgid ""
@@ -2871,7 +2870,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Muff_Malal_Peninsula.cfg:45
 msgid "Muff Malal"
-msgstr ""
+msgstr "Ð?Ñ?Ñ?Ñ? Ð?алал"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Muff_Malal_Peninsula.cfg:97
 msgid ""
@@ -2940,7 +2939,7 @@
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Northern_Winter.cfg:46
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Northern_Winter.cfg:69
 msgid "Halgar Du'nar"
-msgstr ""
+msgstr "ХалгаÑ? Ð?Ñ?'наÑ?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Northern_Winter.cfg:110
 msgid ""
@@ -3033,7 +3032,7 @@
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:86
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Lost_General.cfg:39
 msgid "Geldar"
-msgstr ""
+msgstr "Ð?елдаÑ?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:204
 msgid "It's so dark in here I can hardly see!"
@@ -3221,7 +3220,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:48
 msgid "Elbridge"
-msgstr ""
+msgstr "ЭлбÑ?идж"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:138
 msgid ""
@@ -3252,15 +3251,15 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:167
 msgid "Jibb"
-msgstr ""
+msgstr "Ð?жибб"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:174
 msgid "Monry"
-msgstr ""
+msgstr "Ð?онÑ?и"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:181
 msgid "Gleran"
-msgstr ""
+msgstr "Ð?леÑ?ан"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:188
 msgid "This is taking too much time, I had best call some reinforcements!"
@@ -3268,15 +3267,15 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:195
 msgid "Rogerus"
-msgstr ""
+msgstr "РогеÑ?Ñ?Ñ?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:202
 msgid "Rurcyn"
-msgstr ""
+msgstr "РÑ?Ñ?Ñ?ин"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:209
 msgid "Blyr"
-msgstr ""
+msgstr "Ð?лÑ?Ñ?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:216
 msgid "Maybe I was not using enough forces..."
@@ -3338,19 +3337,19 @@
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:333
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:414
 msgid "Ronry"
-msgstr ""
+msgstr "РонÑ?и"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:347
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:357
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:434
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:444
 msgid "Ligwyn"
-msgstr ""
+msgstr "Ð?игвин"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:365
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:452
 msgid "Owaryn"
-msgstr ""
+msgstr "Ð?ваÑ?ин"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:374
 msgid "I'll seize their keep my Lady!"
@@ -3386,15 +3385,15 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Return_to_Wesnoth.cfg:46
 msgid "Josephus"
-msgstr ""
+msgstr "Ð?жоÑ?еÑ?Ñ?Ñ?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Return_to_Wesnoth.cfg:62
 msgid "Dwar-Ni"
-msgstr ""
+msgstr "Ð?ваÑ?-Ð?и"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Return_to_Wesnoth.cfg:77
 msgid "Malatus"
-msgstr ""
+msgstr "Ð?алаÑ?Ñ?Ñ?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Return_to_Wesnoth.cfg:102
 msgid "Halt! Who goes there?"
@@ -3437,12 +3436,10 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Sceptre.cfg:4
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Sceptre.cfg:13
-#, fuzzy
 msgid "The Scepter of Fire"
 msgstr "Ð?гненнÑ?й СкипеÑ?Ñ?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Sceptre.cfg:31
-#, fuzzy
 msgid ""
 "\n"
 "Victory:\n"
@@ -3455,7 +3452,7 @@
 msgstr ""
 "\n"
 "УÑ?ловие победÑ?:\n"
-"@УбейÑ?е лидеÑ?а пÑ?оÑ?ивника\n"
+"@Ð?аÑ?ваÑ?иÑ?е Ð?гненнÑ?й СкипеÑ?Ñ? Ñ? помоÑ?Ñ?Ñ? Ð?онÑ?ада или Ð?и'Ñ?аÑ?а\n"
 "Ð?оÑ?ажение:\n"
 "#СмеÑ?Ñ?Ñ? Ð?онÑ?ада\n"
 "#СмеÑ?Ñ?Ñ? Ð?елÑ?адоÑ?а\n"
@@ -3471,7 +3468,6 @@
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Sceptre.cfg:283
-#, fuzzy
 msgid "Scepter of Fire"
 msgstr "Ð?гненнÑ?й СкипеÑ?Ñ?"
 
@@ -3489,9 +3485,8 @@
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Sceptre.cfg:310
-#, fuzzy
 msgid "Here it is at last, I have the Scepter!"
-msgstr "Ð?аконеÑ?-Ñ?о! СкипеÑ?Ñ? Ñ? менÑ?!"
+msgstr "Ð?оÑ? он поÑ?ледний, СкипеÑ?Ñ? Ñ? менÑ?!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Sceptre.cfg:314
 msgid "So it is in our hands! Now let us leave this stinking pit."
@@ -3503,7 +3498,6 @@
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Sceptre.cfg:338
-#, fuzzy
 msgid "At last! I have the Scepter!"
 msgstr "Ð?аконеÑ?-Ñ?о! СкипеÑ?Ñ? Ñ? менÑ?!"
 
@@ -3545,7 +3539,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Snow_Plains.cfg:43
 msgid "Urag-Tifer"
-msgstr ""
+msgstr "УÑ?аг-ТиÑ?еÑ?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Snow_Plains.cfg:84
 msgid ""
@@ -3585,23 +3579,23 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Swamp_Of_Dread.cfg:61
 msgid "Clarustus"
-msgstr ""
+msgstr "Ð?лаÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Swamp_Of_Dread.cfg:77
 msgid "Merlunius"
-msgstr ""
+msgstr "Ð?еÑ?лÑ?ниÑ?Ñ?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Swamp_Of_Dread.cfg:90
 msgid "Aimucasur"
-msgstr ""
+msgstr "Ð?имÑ?каÑ?Ñ?Ñ?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Swamp_Of_Dread.cfg:103
 msgid "Secadius"
-msgstr ""
+msgstr "СекадиÑ?Ñ?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Swamp_Of_Dread.cfg:119
 msgid "Dafeis"
-msgstr ""
+msgstr "Ð?аÑ?еиÑ?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Swamp_Of_Dread.cfg:142
 msgid ""
@@ -3632,11 +3626,11 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Lost_General.cfg:50
 msgid "Brugg"
-msgstr ""
+msgstr "Ð?Ñ?Ñ?гг"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Lost_General.cfg:64
 msgid "Lionel"
-msgstr ""
+msgstr "Ð?ионелÑ?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Lost_General.cfg:107
 msgid "These are some of the main Dwarvish caverns."
@@ -3654,7 +3648,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Lost_General.cfg:137
 msgid "Burlin"
-msgstr ""
+msgstr "Ð?Ñ?Ñ?лин"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Lost_General.cfg:145
 msgid "My uncle's family drowned after the orcs flooded that cavern..."
@@ -3763,11 +3757,11 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:48
 msgid "Agadla"
-msgstr ""
+msgstr "Ð?гадла"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:81
 msgid "Muff Jaanal"
-msgstr ""
+msgstr "Ð?Ñ?Ñ? Ð?жаанал"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:131
 msgid ""
@@ -3803,15 +3797,15 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:164
 msgid "Reglok"
-msgstr ""
+msgstr "Реглок"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:172
 msgid "Gelgar"
-msgstr ""
+msgstr "Ð?елгаÑ?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:180
 msgid "Gamlel"
-msgstr ""
+msgstr "Ð?амлелÑ?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:192
 msgid "In the night, three dark figures creep out of the forest."
@@ -3984,15 +3978,15 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:53
 msgid "Galga"
-msgstr ""
+msgstr "Ð?алга"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:95
 msgid "Na-alga"
-msgstr ""
+msgstr "Ð?а-алга"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:127
 msgid "Selda-Mana"
-msgstr ""
+msgstr "Селда-Ð?ана"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:186
 msgid ""
@@ -4024,15 +4018,15 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:234
 msgid "Heldra"
-msgstr ""
+msgstr "ХелдÑ?а"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:243
 msgid "Marcus"
-msgstr ""
+msgstr "Ð?аÑ?кÑ?Ñ?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:252
 msgid "Haldar"
-msgstr ""
+msgstr "ХалдаÑ?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:261
 msgid "I have come once again to aid you, friends!"
@@ -4152,15 +4146,15 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:143
 msgid "Haldiel-Aga"
-msgstr ""
+msgstr "Халдиел-Ð?га"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:164
 msgid "Maldiel-Haga"
-msgstr ""
+msgstr "Ð?алдиел-Хага"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:192
 msgid "Urug-Halaki"
-msgstr ""
+msgstr "УÑ?Ñ?г-Халаки"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:272
 msgid "Look ahead of us, Orcs and Trolls!"
@@ -4369,6 +4363,3 @@
 "the protection of the Elves, watching sadly as Asheviere's reign of terror "
 "over the land began..."
 msgstr ""
-
-#~ msgid "High King at Sea"
-#~ msgstr "Ð?Ñ?Ñ?Ñ?ий коÑ?олÑ? на моÑ?е"
Index: wesnoth/po/wesnoth-lib/ru.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth-lib/ru.po:1.18 wesnoth/po/wesnoth-lib/ru.po:1.19
--- wesnoth/po/wesnoth-lib/ru.po:1.18	Sat Feb 26 18:09:51 2005
+++ wesnoth/po/wesnoth-lib/ru.po	Sun Feb 27 15:14:39 2005
@@ -12,7 +12,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.5-CVS\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
-"POT-Creation-Date: 2005-02-26 17:04+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2005-02-26 17:05+0100\n"
 "PO-Revision-Date: 2005-01-26 20:30+0300\n"
 "Last-Translator: Alexandr Menovchicov <orders@xxxxxxx>\n"
 "Language-Team: none\n"
Index: wesnoth/po/wesnoth-sotbe/ru.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth-sotbe/ru.po:1.27 wesnoth/po/wesnoth-sotbe/ru.po:1.28
--- wesnoth/po/wesnoth-sotbe/ru.po:1.27	Sat Feb 26 18:09:55 2005
+++ wesnoth/po/wesnoth-sotbe/ru.po	Sun Feb 27 15:14:39 2005
@@ -13,8 +13,8 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.5-CVS\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
-"POT-Creation-Date: 2005-02-26 17:04+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2005-01-26 20:31+0300\n"
+"POT-Creation-Date: 2005-02-26 17:05+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2005-02-26 16:42+0300\n"
 "Last-Translator: Alexandr Menovchicov <orders@xxxxxxx>\n"
 "Language-Team: none\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -80,15 +80,15 @@
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Desert_Of_Death.cfg:34
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/To_The_Harbour_Of_Tirigaz.cfg:48
 msgid "Kapou'e"
-msgstr ""
+msgstr "Ð?апÑ?'е"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Black_Flag.cfg:47
 msgid "Slowhand"
-msgstr ""
+msgstr "Ð?едленнаÑ? Ñ?Ñ?ка"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Black_Flag.cfg:66
 msgid "Kult The Red"
-msgstr ""
+msgstr "Ð?Ñ?лÑ?Ñ? кÑ?аÑ?нÑ?й"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Black_Flag.cfg:124
 msgid "Transport Galleon"
@@ -237,21 +237,21 @@
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:49
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Saving_Inarix.cfg:117
 msgid "Mkel"
-msgstr ""
+msgstr "Ð?келÑ?"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:75
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Saving_Inarix.cfg:138
 msgid "Oumph"
-msgstr ""
+msgstr "Ð?Ñ?мÑ?"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:101
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Saving_Inarix.cfg:377
 msgid "Earl Lanbec'h"
-msgstr ""
+msgstr "Ð?Ñ?аÑ? Ð?анбек'Ñ?"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:127
 msgid "Plouf"
-msgstr ""
+msgstr "Ð?лÑ?Ñ?"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:201
 msgid "So here we are, they are preparing to assault."
@@ -397,7 +397,7 @@
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Desert_Of_Death.cfg:51
 msgid "Ar Dant"
-msgstr ""
+msgstr "Ð?Ñ? Ð?анÑ?"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Desert_Of_Death.cfg:118
 msgid ""
@@ -472,7 +472,7 @@
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/End_Of_Peace.cfg:58
 msgid "Albert"
-msgstr ""
+msgstr "Ð?лÑ?беÑ?Ñ?"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/End_Of_Peace.cfg:100
 msgid ""
@@ -512,13 +512,12 @@
 msgstr "ЧÑ?о же нам делаÑ?Ñ?, Ñ?еÑ??"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/End_Of_Peace.cfg:146
-#, fuzzy
 msgid ""
 "We must lead my people to a safe place and pledge the Great Council for "
 "assistance. Some of them live in Barag Gor in the lands of the free "
 "tribes. We must leave, now!"
 msgstr ""
-"Ð?Ñ? должнÑ? пеÑ?епÑ?авиÑ?Ñ? моиÑ? оÑ?ков в безопаÑ?ное меÑ?Ñ?о и Ñ?озваÑ?Ñ? Ð?еликий СовеÑ?, "
+"Ð?Ñ? должнÑ? пеÑ?епÑ?авиÑ?Ñ? моиÑ? лÑ?дей в безопаÑ?ное меÑ?Ñ?о и Ñ?озваÑ?Ñ? Ð?еликий СовеÑ?, "
 "Ñ?Ñ?обÑ? он Ñ?еÑ?ил, как бÑ?Ñ?Ñ?. Ð?Ñ?бой, кÑ?о живÑ?Ñ? в Ð?аÑ?аг Ð?оÑ?, живÑ?Ñ? в землÑ?Ñ? "
 "Ñ?вободнÑ?Ñ? кланов. Ð?Ñ? должнÑ? Ñ?Ñ?одиÑ?Ñ?, бÑ?Ñ?Ñ?Ñ?ее!"
 
@@ -540,7 +539,7 @@
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Saving_Inarix.cfg:179
 msgid "Plonk"
-msgstr ""
+msgstr "Ð?лонк"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Saving_Inarix.cfg:206
 msgid ""
@@ -650,9 +649,8 @@
 "#СмеÑ?Ñ?Ñ? одного из Шаманов"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Shan_Taum_The_Smug.cfg:48
-#, fuzzy
 msgid "Shan Taum"
-msgstr "Шан ТаÑ?м СмÑ?г"
+msgstr "Шан ТаÑ?м"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Shan_Taum_The_Smug.cfg:96
 msgid "At last, here are the mourned hills! I hope everything will be OK."
@@ -817,11 +815,11 @@
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Silent_Forest.cfg:49
 msgid "Lucile"
-msgstr ""
+msgstr "Ð?Ñ?Ñ?илÑ?"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Silent_Forest.cfg:65
 msgid "Raceme"
-msgstr ""
+msgstr "Ð?иÑ?Ñ?Ñ?"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Silent_Forest.cfg:114
 msgid ""
@@ -920,11 +918,11 @@
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:48
 msgid "Etheliel"
-msgstr ""
+msgstr "ЭÑ?елиелÑ?"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:66
 msgid "Rugh"
-msgstr ""
+msgstr "РÑ?Ñ?"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:139
 msgid "Here is Barag Gor."
@@ -962,7 +960,7 @@
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:188
 msgid "Jetto"
-msgstr ""
+msgstr "Ð?жеÑ?Ñ?о"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:203
 msgid ""
@@ -1043,7 +1041,7 @@
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:361
 msgid "Filiel"
-msgstr ""
+msgstr "ФилиелÑ?"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:369
 msgid "Aha! Surprise! You thought you could cross elvish lands safely!"
@@ -1089,11 +1087,11 @@
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/To_The_Harbour_Of_Tirigaz.cfg:62
 msgid "Na-Mana"
-msgstr ""
+msgstr "Ð?а-Ð?ана"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/To_The_Harbour_Of_Tirigaz.cfg:89
 msgid "Ma-Rana"
-msgstr ""
+msgstr "Ð?а-Рана"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/To_The_Harbour_Of_Tirigaz.cfg:156
 msgid "Ahhh, I'm so tired. It was a good idea to halt in such a quiet place."
@@ -1170,12 +1168,12 @@
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Towards_Mountains_of_Haag.cfg:68
 msgid "Kwili"
-msgstr ""
+msgstr "Ð?вили"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Towards_Mountains_of_Haag.cfg:82
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Towards_Mountains_of_Haag.cfg:134
 msgid "Blemaker"
-msgstr ""
+msgstr "Ð?лимÑ?йкеÑ?"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Towards_Mountains_of_Haag.cfg:107
 msgid ""
@@ -1198,15 +1196,15 @@
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Towards_Mountains_of_Haag.cfg:142
 msgid "Grüü"
-msgstr ""
+msgstr "Ð?Ñ?Ñ?Ñ?"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Towards_Mountains_of_Haag.cfg:150
 msgid "Toughkon"
-msgstr ""
+msgstr "Тогкон"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Towards_Mountains_of_Haag.cfg:158
 msgid "Pe"
-msgstr ""
+msgstr "Ð?и"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Towards_Mountains_of_Haag.cfg:168
 msgid "Look! Dwarves are fighting against orcs!"
Index: wesnoth/po/wesnoth-tdh/ru.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth-tdh/ru.po:1.21 wesnoth/po/wesnoth-tdh/ru.po:1.22
--- wesnoth/po/wesnoth-tdh/ru.po:1.21	Sat Feb 26 18:09:55 2005
+++ wesnoth/po/wesnoth-tdh/ru.po	Sun Feb 27 15:14:39 2005
@@ -13,8 +13,8 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.5-CVS\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
-"POT-Creation-Date: 2005-02-26 17:04+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2005-01-26 20:32+0300\n"
+"POT-Creation-Date: 2005-02-26 17:05+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2005-02-26 16:45+0300\n"
 "Last-Translator: Alexandr Menovchicov <orders@xxxxxxx>\n"
 "Language-Team: none\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -76,19 +76,19 @@
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/The_Skull_of_Agarash.cfg:59
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Inside_The_Tower.cfg:22
 msgid "Gwiti Ha'atel"
-msgstr ""
+msgstr "Ð?виÑ?и Ха'аÑ?елÑ?"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/A_New_Chance.cfg:50
 msgid "Grakarat"
-msgstr ""
+msgstr "Ð?Ñ?акаÑ?аÑ?"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/A_New_Chance.cfg:80
 msgid "Rek Iceheart"
-msgstr ""
+msgstr "Рик ледÑ?ное Ñ?еÑ?дÑ?е"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/A_New_Chance.cfg:92
 msgid "Gabtur"
-msgstr ""
+msgstr "Ð?абÑ?Ñ?Ñ?"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/A_New_Chance.cfg:106
 msgid ""
@@ -132,7 +132,7 @@
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Brother_Against_Brother.cfg:51
 msgid "Nati Ha'atel"
-msgstr ""
+msgstr "Ð?аÑ?и Ха'аÑ?елÑ?"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Brother_Against_Brother.cfg:71
 msgid ""
@@ -263,7 +263,7 @@
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Confrontation.cfg:44
 msgid "Leonard"
-msgstr ""
+msgstr "Ð?еонаÑ?д"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Confrontation.cfg:83
 msgid ""
@@ -297,7 +297,6 @@
 "поÑ?емÑ??"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Confrontation.cfg:103
-#, fuzzy
 msgid ""
 "In truth, Leonard's army was unprepared and under-equipped, and he had "
 "neglected to send word. Luckily, behind him came one whose name was a bane "
@@ -306,8 +305,8 @@
 msgstr ""
 "Ð? дейÑ?Ñ?виÑ?елÑ?ноÑ?Ñ?и, аÑ?миÑ? Ð?еонаÑ?да бÑ?ла негоÑ?ова и Ñ?Ñ?оÑ?но Ñ?кипиÑ?овалаÑ?Ñ?, и "
 "он пÑ?оÑ?Ñ?о бÑ?оÑ?алÑ?Ñ? Ñ?ловами. Ð? Ñ?Ñ?аÑ?Ñ?Ñ?Ñ? длÑ? него, к немÑ? пÑ?ибÑ?вал Ñ?оÑ?, Ñ?Ñ?Ñ? имÑ? "
-"бÑ?ло пÑ?оклÑ?Ñ?ием длÑ? нежиÑ?и: Ð?оÑ?д Ð?Ñ?еÑ?Ñ?. Ð?виÑ?и знал, Ñ?Ñ?о даже еÑ?ли он нанеÑ?Ñ?Ñ? "
-"поÑ?ажение Ð?еонаÑ?дÑ?, его единÑ?Ñ?веннаÑ? надежда - бежаÑ?Ñ? в гоÑ?Ñ?."
+"бÑ?ло пÑ?оклÑ?Ñ?ием длÑ? меÑ?Ñ?веÑ?ов: Ð?оÑ?д Ð?Ñ?еÑ?Ñ?. Ð?виÑ?и знал, Ñ?Ñ?о даже еÑ?ли он "
+"нанеÑ?Ñ?Ñ? поÑ?ажение Ð?еонаÑ?дÑ?, его единÑ?Ñ?веннаÑ? надежда - бежаÑ?Ñ? в гоÑ?Ñ?."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Confrontation.cfg:108
 msgid "I shall slay you myself!"
@@ -323,7 +322,7 @@
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Confrontation.cfg:141
 msgid "Lord Aretu"
-msgstr ""
+msgstr "Ð?оÑ?д Ð?Ñ?еÑ?Ñ?"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Confrontation.cfg:149
 msgid ""
@@ -365,7 +364,7 @@
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Confrontation.cfg:221
 msgid "Tanar"
-msgstr ""
+msgstr "ТанаÑ?"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Confrontation.cfg:229
 msgid "Oh, no, escaping dwarves only to be caught by undead."
@@ -424,11 +423,11 @@
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Crelanus_Book.cfg:47
 msgid "Urind"
-msgstr ""
+msgstr "УÑ?инд"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Crelanus_Book.cfg:63
 msgid "Nagou"
-msgstr ""
+msgstr "Ð?агоÑ?"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Crelanus_Book.cfg:85
 msgid ""
@@ -541,19 +540,19 @@
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Inside_The_Tower.cfg:161
 msgid "Xakan"
-msgstr ""
+msgstr "Хакан"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Inside_The_Tower.cfg:169
 msgid "Karae"
-msgstr ""
+msgstr "Ð?аÑ?аи"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Inside_The_Tower.cfg:177
 msgid "Pezit"
-msgstr ""
+msgstr "Ð?езиÑ?"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Inside_The_Tower.cfg:185
 msgid "Lagon"
-msgstr ""
+msgstr "Ð?агон"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Inside_The_Tower.cfg:207
 msgid "Hayaargghh! We have arrived! Command us, Master!"
@@ -632,7 +631,7 @@
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Inside_The_Tower.cfg:614
 msgid "Susanne"
-msgstr ""
+msgstr "СÑ?занна"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Inside_The_Tower.cfg:622
 msgid "Congratulations! All your revenants survived."
@@ -662,11 +661,11 @@
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Mages_And_Elves.cfg:44
 msgid "Quirind"
-msgstr ""
+msgstr "Ð?Ñ?Ñ?иÑ?инд"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Mages_And_Elves.cfg:68
 msgid "Lessalin"
-msgstr ""
+msgstr "Ð?иÑ?Ñ?алин"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Mages_And_Elves.cfg:98
 msgid ""
@@ -771,15 +770,15 @@
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/The_Skull_of_Agarash.cfg:71
 msgid "Karz Gholum"
-msgstr ""
+msgstr "Ð?аÑ?з Ð?олÑ?м"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/The_Skull_of_Agarash.cfg:82
 msgid "Isidal B'Tai"
-msgstr ""
+msgstr "Ð?Ñ?идал Ð?'Таи"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/The_Skull_of_Agarash.cfg:93
 msgid "Nakur Kimoni"
-msgstr ""
+msgstr "Ð?акÑ?Ñ? Ð?имони"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/The_Skull_of_Agarash.cfg:106
 msgid ""
@@ -791,7 +790,7 @@
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/The_Skull_of_Agarash.cfg:117
 msgid "Leganoth"
-msgstr ""
+msgstr "Ð?иганоÑ?"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/The_Skull_of_Agarash.cfg:127
 msgid "Gwitiii...Gwiti!"
@@ -879,7 +878,7 @@
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Underground_Pool.cfg:52
 msgid "Geldar"
-msgstr ""
+msgstr "Ð?елдаÑ?"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Underground_Pool.cfg:141
 msgid "The Dwarves are still in these caves!"
Index: wesnoth/po/wesnoth-trow/ru.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth-trow/ru.po:1.30 wesnoth/po/wesnoth-trow/ru.po:1.31
--- wesnoth/po/wesnoth-trow/ru.po:1.30	Sat Feb 26 18:10:01 2005
+++ wesnoth/po/wesnoth-trow/ru.po	Sun Feb 27 15:14:39 2005
@@ -13,8 +13,8 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.5-CVS\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
-"POT-Creation-Date: 2005-02-26 17:04+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2005-01-26 20:33+0300\n"
+"POT-Creation-Date: 2005-02-26 17:05+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2005-02-26 17:02+0300\n"
 "Last-Translator: Alexandr Menovchicov <orders@xxxxxxx>\n"
 "Language-Team: none\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -33,19 +33,19 @@
 
 #: data/campaigns/The_Rise_of_Wesnoth.cfg:9
 msgid "(easiest)"
-msgstr ""
+msgstr "(легÑ?е)"
 
 #: data/campaigns/The_Rise_of_Wesnoth.cfg:10
 msgid "Commander"
-msgstr ""
+msgstr "Ð?омандиÑ?"
 
 #: data/campaigns/The_Rise_of_Wesnoth.cfg:11
 msgid "(hardest)"
-msgstr ""
+msgstr "(Ñ?ложнее)"
 
 #: data/campaigns/The_Rise_of_Wesnoth.cfg:11
 msgid "Lord"
-msgstr ""
+msgstr "Ð?оÑ?д"
 
 #: data/campaigns/The_Rise_of_Wesnoth.cfg:13
 msgid ""
@@ -104,17 +104,16 @@
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Peoples_in_Decline.cfg:58
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:45
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Spy_in_the_Woods.cfg:27
-#, fuzzy
 msgid "Prince Haldric"
-msgstr "ХалдÑ?ик."
+msgstr "Ð?Ñ?инÑ? ХалдÑ?ик"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Beach.cfg:57
 msgid "Tirasch"
-msgstr ""
+msgstr "ТиÑ?аÑ?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Beach.cfg:80
 msgid "Ssirk"
-msgstr ""
+msgstr "СÑ?иÑ?к"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Beach.cfg:133
 msgid ""
@@ -148,7 +147,7 @@
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Beach.cfg:172
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Beach.cfg:181
 msgid "A Blob"
-msgstr ""
+msgstr "Ð?аплÑ?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Beach.cfg:203
 msgid "Ick! When you kill them they divide."
@@ -189,19 +188,19 @@
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:54
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Southbay_in_Winter.cfg:48
 msgid "King Addroran IX"
-msgstr ""
+msgstr "Ð?оÑ?олÑ? Ð?ддÑ?оÑ?ан IX"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:72
 msgid "Tan-Harak"
-msgstr ""
+msgstr "Тан-ХаÑ?ак"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:106
 msgid "Tan-Hork"
-msgstr ""
+msgstr "Тан-ХоÑ?к"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:140
 msgid "Tan-Gulo"
-msgstr ""
+msgstr "Тан-Ð?Ñ?ло"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:239
 msgid "Ruby of Fire"
@@ -441,11 +440,11 @@
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:56
 msgid "Tan-Schmog"
-msgstr ""
+msgstr "Тан-Шмог"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:80
 msgid "Tan-NauVong"
-msgstr ""
+msgstr "Тан-Ð?аÑ?Ð?онг"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:130
 msgid ""
@@ -597,15 +596,15 @@
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_New_Land.cfg:53
 msgid "Glimir"
-msgstr ""
+msgstr "Ð?лимиÑ?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_New_Land.cfg:70
 msgid "Dursil"
-msgstr ""
+msgstr "Ð?Ñ?Ñ?Ñ?ил"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_New_Land.cfg:87
 msgid "Eowarar"
-msgstr ""
+msgstr "Ð?оваÑ?аÑ?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_New_Land.cfg:114
 msgid ""
@@ -781,17 +780,17 @@
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:58
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Spy_in_the_Woods.cfg:37
 msgid "Lord Dionli"
-msgstr ""
+msgstr "Ð?оÑ?д Ð?ионли"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:66
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Spy_in_the_Woods.cfg:45
 msgid "Lord Logalmier"
-msgstr ""
+msgstr "Ð?оÑ?д Ð?огалÑ?мÑ?е"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:74
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Spy_in_the_Woods.cfg:53
 msgid "Lord Aryad"
-msgstr ""
+msgstr "Ð?оÑ?д Ð?Ñ?иÑ?д"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Spy_in_the_Woods.cfg:93
 msgid ""
@@ -859,7 +858,7 @@
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:55
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Summer_of_Storms.cfg:63
 msgid "Wesfolk Leader"
-msgstr ""
+msgstr "Ð?идеÑ? Ð?еÑ?Ñ?олк"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Summer_of_Storms.cfg:89
 msgid ""
@@ -973,7 +972,6 @@
 msgstr "Ð?оÑ?Ñ? Ñ?иÑ?Ñ?ой водÑ?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:31
-#, fuzzy
 msgid ""
 "\n"
 "Victory:\n"
@@ -989,28 +987,31 @@
 msgstr ""
 "\n"
 "УÑ?ловие победÑ?:\n"
-"@УбейÑ?е Ð?Ñ?акона или\n"
-"@Ð?еÑ?оиÑ?еÑ?кий: УбейÑ?е Ð?Ñ?акона и вÑ?еÑ? пÑ?оÑ?ивников\n"
+"@ТÑ?Ñ?Ñ?ливÑ?й: Ð?егиÑ?е на Ð?еÑ?вом Ð?оÑ?абле или\n"
+"@Ð?оÑ?малÑ?нÑ?й: Ð?егиÑ?е на Ð?Ñ?оÑ?ом Ð?оÑ?абле или\n"
+"@Ð?еÑ?оиÑ?еÑ?кий: Ð?егиÑ?е на ТÑ?еÑ?Ñ?ем Ð?оÑ?абле или\n"
+"@УбейÑ?е вÑ?еÑ? вÑ?агов\n"
 "Ð?оÑ?ажение:\n"
 "#СмеÑ?Ñ?Ñ? Ð?Ñ?инÑ?а ХалдÑ?ика или\n"
 "#СмеÑ?Ñ?Ñ? Ð?еди Ð?жеÑ?Ñ?ики или\n"
-"#Ð?онеÑ? колиÑ?еÑ?Ñ?ва Ñ?азÑ?еÑ?Ñ?ннÑ?Ñ? Ñ?одов"
+"#СмеÑ?Ñ?Ñ? Ð?ейÑ?енанÑ?а Ð?йÑ?Ñ?Ñ?а или\n"
+"#Ð?е Ñ?Ñ?пеÑ?Ñ? на поÑ?ледний коÑ?аблÑ?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:65
 msgid "Lieutenant Aethyr"
-msgstr ""
+msgstr "Ð?ейÑ?енанÑ? Ð?йÑ?Ñ?Ñ?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:88
 msgid "Tan-Vragar"
-msgstr ""
+msgstr "Тан-Ð?Ñ?агаÑ?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:123
 msgid "Tan-Burg"
-msgstr ""
+msgstr "Тан-Ð?Ñ?Ñ?г"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:159
 msgid "Ut'Tan-Vrork"
-msgstr ""
+msgstr "УÑ?'Тан-Ð?Ñ?оÑ?к"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:248
 msgid ""
@@ -1294,11 +1295,11 @@
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Cursed_Isle.cfg:64
 msgid "Isorfilad"
-msgstr ""
+msgstr "Ð?Ñ?оÑ?Ñ?илад"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Cursed_Isle.cfg:100
 msgid "Tinoldor"
-msgstr ""
+msgstr "ТинолдоÑ?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Cursed_Isle.cfg:159
 msgid "She's. . . She's beautiful."
@@ -1306,7 +1307,7 @@
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Cursed_Isle.cfg:165
 msgid "Midnight Queen"
-msgstr ""
+msgstr "Ð?олÑ?ноÑ?наÑ? коÑ?олева"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Cursed_Isle.cfg:198
 msgid "You will be made to serve. . . Come admire me. Feel my love."
@@ -1853,10 +1854,9 @@
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:4
 msgid "Fallen Lich Point"
-msgstr ""
+msgstr "Ð?еÑ?Ñ?о павÑ?его лиÑ?а"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:28
-#, fuzzy
 msgid ""
 "\n"
 "Victory:\n"
@@ -1880,15 +1880,15 @@
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:80
 msgid "Ut'Tan-Grilg"
-msgstr ""
+msgstr "УÑ?'Тан-Ð?Ñ?илг"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:112
 msgid "Tan-Pulk"
-msgstr ""
+msgstr "Тан-Ð?Ñ?лк"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:151
 msgid "Lich-Lord Caror"
-msgstr ""
+msgstr "Ð?иÑ?-Ð?оÑ?д Ð?аÑ?оÑ?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:227
 msgid ""
@@ -1917,7 +1917,6 @@
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:280
-#, fuzzy
 msgid "Ohh."
 msgstr "Ð?Ñ?Ñ?Ñ?."
 
@@ -2059,15 +2058,15 @@
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Peoples_in_Decline.cfg:69
 msgid "Kegrid"
-msgstr ""
+msgstr "Ð?егÑ?ид"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Peoples_in_Decline.cfg:92
 msgid "Gerrick"
-msgstr ""
+msgstr "Ð?еÑ?Ñ?ик"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Peoples_in_Decline.cfg:117
 msgid "Merkush"
-msgstr ""
+msgstr "Ð?еÑ?кÑ?Ñ?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Peoples_in_Decline.cfg:197
 msgid ""
@@ -2181,11 +2180,11 @@
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_of_the_Fleet.cfg:94
 msgid "Tan-Halg"
-msgstr ""
+msgstr "Тан-Халг"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_of_the_Fleet.cfg:128
 msgid "Tan-Rinak"
-msgstr ""
+msgstr "Тан-Ринак"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_of_the_Fleet.cfg:209
 msgid ""
@@ -2336,7 +2335,7 @@
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_to_Oldwood.cfg:45
 msgid "Surprisingly-Treelike"
-msgstr ""
+msgstr "УдивиÑ?елÑ?но-Ð?Ñ?евовиднÑ?й"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_to_Oldwood.cfg:54
 msgid "Theylook-Thesame-Toyou"
@@ -2345,7 +2344,7 @@
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:135
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_to_Oldwood.cfg:63
 msgid "Elilmaldur-Rithrandil"
-msgstr ""
+msgstr "ЭлилÑ?малдÑ?Ñ?-РиÑ?Ñ?андил"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_to_Oldwood.cfg:115
 msgid ""
@@ -2391,9 +2390,8 @@
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:307
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_to_Oldwood.cfg:149
-#, fuzzy
 msgid "Lady Outlaw"
-msgstr "Ð?еди Ð?згой Ñ?делаеÑ?."
+msgstr "Ð?еди Ð?згой"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_to_Oldwood.cfg:163
 msgid "You thought that I ran away, didn't you?"
@@ -2502,7 +2500,7 @@
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_to_Oldwood.cfg:274
 msgid "Lady Jessica"
-msgstr ""
+msgstr "Ð?еди Ð?жеÑ?Ñ?ика"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_to_Oldwood.cfg:291
 msgid ""
@@ -2561,23 +2559,23 @@
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:71
 msgid "Lich-Lord Jevyan"
-msgstr ""
+msgstr "Ð?иÑ?-Ð?оÑ?д Ð?жевÑ?Ñ?н"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:102
 msgid "Tan-Vragish"
-msgstr ""
+msgstr "Тан-Ð?Ñ?агиÑ?Ñ?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:126
 msgid "Ut'Tan-Grorag"
-msgstr ""
+msgstr "УÑ?'Тан-Ð?Ñ?огаг"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:160
 msgid "Tan-Erinak"
-msgstr ""
+msgstr "Тан-Ð?Ñ?инак"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:195
 msgid "Tan-Prodash"
-msgstr ""
+msgstr "Тан-Ð?Ñ?одаÑ?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:291
 msgid ""
@@ -2820,7 +2818,7 @@
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:803
 msgid "Squidy"
-msgstr ""
+msgstr "СкÑ?Ñ?ди"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:813
 msgid "Ack. One of those monsters is destroying the bridge."
@@ -2828,7 +2826,7 @@
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:866
 msgid "Inky"
-msgstr ""
+msgstr "Ð?нки"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:876
 msgid "The bridge!"
@@ -2836,7 +2834,7 @@
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:929
 msgid "Beaky"
-msgstr ""
+msgstr "Ð?ики"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:939
 msgid "Out advance is thwarted, that monster has destroyed the bridge!"
@@ -2906,15 +2904,15 @@
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rough_Landing.cfg:53
 msgid "Abraxas"
-msgstr ""
+msgstr "Ð?бÑ?аÑ?аÑ?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rough_Landing.cfg:76
 msgid "Xamalia"
-msgstr ""
+msgstr "ХамалиÑ?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rough_Landing.cfg:99
 msgid "Gaxmail"
-msgstr ""
+msgstr "Ð?аÑ?маил"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rough_Landing.cfg:163
 msgid ""
@@ -2992,11 +2990,11 @@
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Sewer.cfg:54
 msgid "Daellyn the Red"
-msgstr ""
+msgstr "Ð?аеллин кÑ?аÑ?нÑ?й"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Sewer.cfg:75
 msgid "Tinry the Red"
-msgstr ""
+msgstr "ТинÑ?и кÑ?аÑ?нÑ?й"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Sewer.cfg:148
 msgid ""
@@ -3288,7 +3286,7 @@
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Temple_of_the_Deep.cfg:52
 msgid "Lich-Lord Lenvan"
-msgstr ""
+msgstr "Ð?иÑ?-Ð?оÑ?д Ð?инван"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Temple_of_the_Deep.cfg:145
 msgid ""
@@ -3398,19 +3396,19 @@
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Dragon.cfg:59
 msgid "Irix"
-msgstr ""
+msgstr "Ð?Ñ?икÑ?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Dragon.cfg:89
 msgid "Vriss"
-msgstr ""
+msgstr "Ð?Ñ?иÑ?Ñ?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Dragon.cfg:120
 msgid "Axiz"
-msgstr ""
+msgstr "Ð?кÑ?из"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Dragon.cfg:151
 msgid "Satras"
-msgstr ""
+msgstr "СаÑ?Ñ?аÑ?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Dragon.cfg:227
 msgid ""
@@ -3420,7 +3418,6 @@
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Dragon.cfg:232
-#, fuzzy
 msgid "Flies, fies, everywhere! Ack!"
 msgstr "Ð?Ñ?Ñ?и, мÑ?Ñ?и, везде! Ð?аааÑ?!"
 
@@ -3517,15 +3514,15 @@
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:75
 msgid "Tan-Rarbag"
-msgstr ""
+msgstr "Тан-РаÑ?баг"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:98
 msgid "Tan-Erang"
-msgstr ""
+msgstr "Тан-Ð?Ñ?анг"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:128
 msgid "Guard"
-msgstr ""
+msgstr "Ð?Ñ?Ñ?анник"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:165
 msgid ""
@@ -3571,9 +3568,8 @@
 msgstr "Ð?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?ее! ТолÑ?ко Ñ?меÑ?Ñ?Ñ? ждÑ?Ñ? наÑ? в Ñ?Ñ?ой долине!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:246
-#, fuzzy
 msgid "Umm, I evoke surrender. . ."
-msgstr "Я Ñ?даÑ?Ñ?Ñ?! Ð?е Ñ?бивайÑ?е менÑ?. . ."
+msgstr "Умм, Ñ? Ñ?даÑ?Ñ?Ñ?. . ."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:251
 msgid "Nay! Off with your hea- - -"
@@ -3676,15 +3672,15 @@
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Midlands.cfg:65
 msgid "Tan-Vrodis"
-msgstr ""
+msgstr "Тан-Ð?Ñ?одиÑ?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Midlands.cfg:83
 msgid "Tan-Bok"
-msgstr ""
+msgstr "Тан-Ð?ок"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Midlands.cfg:116
 msgid "Tan-Hogar"
-msgstr ""
+msgstr "Тан-ХогаÑ?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Midlands.cfg:170
 msgid ""
@@ -3826,11 +3822,11 @@
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:79
 msgid "Tan-Gralg"
-msgstr ""
+msgstr "Тан-Ð?Ñ?алг"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:107
 msgid "Tan-Rugar"
-msgstr ""
+msgstr "Тан-РÑ?гаÑ?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:211
 msgid ""
@@ -4166,15 +4162,15 @@
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_River_Road.cfg:64
 msgid "Cleon"
-msgstr ""
+msgstr "Ð?лион"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_River_Road.cfg:83
 msgid "Lollyra"
-msgstr ""
+msgstr "Ð?оллиÑ?а"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_River_Road.cfg:108
 msgid "Clurka"
-msgstr ""
+msgstr "Ð?лÑ?Ñ?ка"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_River_Road.cfg:170
 msgid ""
@@ -4216,7 +4212,7 @@
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_River_Road.cfg:245
 msgid "Minister Edmond"
-msgstr ""
+msgstr "Ð?иниÑ?Ñ?Ñ? Эдмонд"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_River_Road.cfg:255
 msgid ""
@@ -4331,15 +4327,15 @@
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Vanguard.cfg:58
 msgid "Tan-Erirt"
-msgstr ""
+msgstr "Тан-Ð?Ñ?иÑ?Ñ?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Vanguard.cfg:92
 msgid "Tan-Gagar"
-msgstr ""
+msgstr "Тан-Ð?агаÑ?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Vanguard.cfg:126
 msgid "Thruf"
-msgstr ""
+msgstr "ТÑ?Ñ?Ñ?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Vanguard.cfg:206
 msgid ""
@@ -4473,19 +4469,19 @@
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Troll_Hole.cfg:56
 msgid "Erart"
-msgstr ""
+msgstr "Ð?Ñ?аÑ?Ñ?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Troll_Hole.cfg:79
 msgid "Raol"
-msgstr ""
+msgstr "Раол"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Troll_Hole.cfg:102
 msgid "Rilg"
-msgstr ""
+msgstr "Рилг"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Troll_Hole.cfg:125
 msgid "Gulg"
-msgstr ""
+msgstr "Ð?Ñ?лг"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Troll_Hole.cfg:276
 msgid ""
Index: wesnoth/po/wesnoth/ru.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth/ru.po:1.42 wesnoth/po/wesnoth/ru.po:1.43
--- wesnoth/po/wesnoth/ru.po:1.42	Sat Feb 26 18:09:42 2005
+++ wesnoth/po/wesnoth/ru.po	Sun Feb 27 15:14:39 2005
@@ -13,8 +13,8 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.8-CVS\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
-"POT-Creation-Date: 2005-02-26 17:03+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2005-01-26 20:11+0300\n"
+"POT-Creation-Date: 2005-02-26 17:05+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2005-02-26 15:49+0300\n"
 "Last-Translator: Alexandr Menovchicov <orders@xxxxxxx>\n"
 "Language-Team: none\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -502,7 +502,6 @@
 msgstr "РаÑ?Ñ?веÑ?"
 
 #: data/help.cfg:138
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Wesnoth games usually take place with a regular cycle between day and night. "
 "The current time of day can be observed under the minimap in the upper "
@@ -514,7 +513,8 @@
 "Ð? Ð?еÑ?ноÑ?е поÑ?Ñ?оÑ?нно пÑ?оиÑ?Ñ?одиÑ? Ñ?мена днÑ? и ноÑ?и. ТекÑ?Ñ?ее вÑ?емÑ? Ñ?Ñ?Ñ?ок можно "
 "Ñ?видеÑ?Ñ? Ñ?пÑ?ава ввеÑ?Ñ?Ñ? под мини-каÑ?Ñ?ой.\n"
 "\n"
-"Ð?оÑ?Ñ?док Ñ?менÑ? днÑ? и ноÑ?и Ñ?аков:"
+"Ð?оÑ?Ñ?док Ñ?менÑ? днÑ? и ноÑ?и Ñ?аков:\n"
+"\n"
 
 #: data/help.cfg:139 data/schedules.cfg:13 data/schedules.cfg:25
 #: data/schedules.cfg:32
@@ -1109,12 +1109,10 @@
 msgstr "пÑ?лаÑ?Ñ?ий меÑ?"
 
 #: data/items.cfg:755
-#, fuzzy
 msgid "Scepter of Fire"
 msgstr "Ð?гненнÑ?й СкипеÑ?Ñ?"
 
 #: data/items.cfg:758
-#, fuzzy
 msgid ""
 "This ancient Scepter was forged by the Dwarves. A symbol of the kingship of "
 "Wesnoth, the Scepter has the power to shoot fireballs at enemies of the "
@@ -1124,11 +1122,10 @@
 "меÑ?аÑ?Ñ? огненнÑ?е Ñ?аÑ?Ñ? во вÑ?агов!"
 
 #: data/items.cfg:759
-#, fuzzy
 msgid ""
 "This is the Scepter of Fire. Only a true successor to the throne can "
 "possibly dare to take this!"
-msgstr "ЭÑ?о Ð?гненнÑ?й СкипеÑ?Ñ?. ТолÑ?ко иÑ?Ñ?иннÑ?й владелеÑ? Ñ?Ñ?она можеÑ? взÑ?Ñ?Ñ? его!"
+msgstr "ЭÑ?о Ð?гненнÑ?й Ñ?кипеÑ?Ñ?. ТолÑ?ко иÑ?Ñ?иннÑ?й владелеÑ? Ñ?Ñ?она можеÑ? взÑ?Ñ?Ñ? его!"
 
 #: data/items.cfg:812
 msgid "Zap~"
@@ -1454,7 +1451,6 @@
 msgstr "Ð?олина СмеÑ?Ñ?и"
 
 #: data/scenarios/multiplayer/scenarios.cfg:240
-#, fuzzy
 msgid "Dwarven Wasteland"
 msgstr "Ð?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?нÑ? Ð?номов"
 
@@ -1468,9 +1464,8 @@
 
 #: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:16
 #: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:17
-#, fuzzy
 msgid "Konrad"
-msgstr "Ð?оÑ?д"
+msgstr ""
 
 #: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:25
 #: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:27
@@ -1487,7 +1482,6 @@
 "неÑ?омненно, Ð?Ñ? можеÑ?е обÑ?Ñ?Ñ?ниÑ?Ñ? мне иÑ?кÑ?Ñ?Ñ?Ñ?во биÑ?вÑ?..."
 
 #: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:53
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Before entering any battle, you need to recruit units. To recruit a unit, "
 "right click on the castle tile on which you wish to recruit the unit. Then "
@@ -1497,7 +1491,7 @@
 "Ð?Ñ?ежде Ñ?ем наÑ?инаÑ?Ñ? лÑ?бÑ?Ñ? биÑ?вÑ?, Ð?Ñ? должнÑ? завеÑ?боваÑ?Ñ? Ñ?оединениÑ?. ЧÑ?обÑ? "
 "завеÑ?боваÑ?Ñ? Ñ?оединение, нажмиÑ?е пÑ?авой кнопкой мÑ?Ñ?и на Ñ?ом квадÑ?аÑ?е внÑ?Ñ?Ñ?и "
 "замка, на коÑ?оÑ?Ñ?й Ð?Ñ? Ñ?оÑ?иÑ?е завеÑ?боваÑ?Ñ? Ñ?оединение. Ð?аÑ?ем вÑ?беÑ?иÑ?е Ð?еÑ?боваÑ?Ñ? "
-"новобÑ?анÑ?а, и нажмиÑ?е 'Ok'. Ð?Ñ? можеÑ?е веÑ?боваÑ?Ñ? Ñ?оединениÑ? Ñ?олÑ?ко на "
+"новобÑ?анÑ?а, и нажмиÑ?е 'OK'. Ð?Ñ? можеÑ?е веÑ?боваÑ?Ñ? Ñ?оединениÑ? Ñ?олÑ?ко на "
 "квадÑ?аÑ?Ñ? замка, в коÑ?оÑ?ом наÑ?одиÑ?Ñ?Ñ? Ð?аÑ? лидеÑ?."
 
 #: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:55
@@ -1522,7 +1516,6 @@
 msgstr "Ð?ак покÑ?паÑ?Ñ? Ñ?оединениÑ??"
 
 #: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:65
-#, fuzzy
 msgid ""
 "To recruit a unit, right click on the castle tile on which you wish to "
 "recruit the unit. Then select Recruit, or just hold your cursor over the "
@@ -1533,7 +1526,7 @@
 "ЧÑ?обÑ? завеÑ?боваÑ?Ñ? новобÑ?анÑ?а, нажмиÑ?е пÑ?авой кнопкой мÑ?Ñ?и на Ñ?ом квадÑ?аÑ?е в "
 "замке, на коÑ?оÑ?Ñ?й Ð?Ñ? Ñ?оÑ?иÑ?е поÑ?Ñ?авиÑ?Ñ? Ñ?оединение. Ð?аÑ?ем вÑ?беÑ?иÑ?е Ð?еÑ?боваÑ?Ñ? "
 "новобÑ?анÑ?а, либо наведиÑ?е кÑ?Ñ?Ñ?оÑ? на квадÑ?аÑ? и нажмиÑ?е 'Ctrl-R'. Ð?алее, "
-"вÑ?беÑ?иÑ?е Ñ?оединение, коÑ?оÑ?ое Ð?Ñ? Ñ?оÑ?иÑ?е завеÑ?боваÑ?Ñ? и нажмиÑ?е 'Ok'. ЧÑ?обÑ? "
+"вÑ?беÑ?иÑ?е Ñ?оединение, коÑ?оÑ?ое Ð?Ñ? Ñ?оÑ?иÑ?е завеÑ?боваÑ?Ñ? и нажмиÑ?е 'OK'. ЧÑ?обÑ? "
 "Ñ?Ñ?коÑ?иÑ?Ñ? пÑ?оÑ?еÑ?Ñ?, Ð?Ñ? можеÑ?е иÑ?полÑ?зоваÑ?Ñ? комбинаÑ?иÑ? 'Ctrl-Shift-R', нажав "
 "коÑ?оÑ?Ñ?Ñ?, Ð?Ñ? Ñ?Ñ?азÑ? завеÑ?бÑ?еÑ?е Ñ?оединение, коÑ?оÑ?ое веÑ?бовали в пÑ?оÑ?лÑ?й Ñ?аз. "
 
@@ -1895,7 +1888,6 @@
 msgstr "ЧÑ?о пÑ?оиÑ?Ñ?одиÑ? когда Ñ?оединение вÑ?одиÑ? в деÑ?евнÑ??"
 
 #: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:196
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Whenever a unit moves onto a village, he flags the village for his side. "
 "This action takes all of the unit's remaining movement. Villages flagged for "
@@ -1920,7 +1912,6 @@
 msgstr "Ð?ак Ñ? могÑ? воÑ?Ñ?Ñ?ановиÑ?Ñ? здоÑ?овÑ?е без деÑ?евенÑ??"
 
 #: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:197
-#, fuzzy
 msgid ""
 "There are ways to heal even without villages. If a unit does not move or "
 "attack for 1 turn, he heals 2 HP from resting. However if an enemy attacks "
@@ -1933,7 +1924,7 @@
 "Ñ?оединение не двигалоÑ?Ñ? и не аÑ?аковало один Ñ?од, оно воÑ?Ñ?Ñ?анавливаеÑ? 2 Ð?Ð? "
 "пÑ?и оÑ?дÑ?Ñ?е. Ð?Ñ?ли пÑ?оÑ?ивник аÑ?акÑ?еÑ? его, Ñ?о оно не полÑ?Ñ?иÑ? оÑ?дÑ?Ñ?а и не "
 "воÑ?Ñ?Ñ?ановиÑ?Ñ?Ñ?. Также, некоÑ?оÑ?Ñ?е Ñ?оединениÑ? Ñ?о Ñ?поÑ?обноÑ?Ñ?Ñ?Ñ? иÑ?Ñ?елениÑ? могÑ?Ñ? "
-"иÑ?Ñ?елÑ?Ñ?Ñ? дÑ?Ñ?гиÑ?, еÑ?ли наÑ?одÑ?Ñ?Ñ?Ñ? Ñ?Ñ?дом. ЭлÑ?Ñ? Шаман - один из Ñ?акиÑ? "
+"иÑ?Ñ?елÑ?Ñ?Ñ? дÑ?Ñ?гиÑ?, еÑ?ли наÑ?одÑ?Ñ?Ñ?Ñ? Ñ?Ñ?дом. ЭлÑ?Ñ? Шаман - одно из Ñ?акиÑ? "
 "Ñ?оединений; Ñ?оединениÑ?, наÑ?одÑ?Ñ?иеÑ?Ñ? Ñ?Ñ?дом Ñ? ЭлÑ?Ñ?ом Шаманом, воÑ?Ñ?Ñ?анавливаÑ?Ñ? "
 "4 Ð?Ð? за Ñ?од. Ð?аконеÑ?, когда Ð?Ñ? победиÑ?е в Ñ?Ñ?енаÑ?ии, вÑ?е Ð?аÑ?и Ñ?оединениÑ? "
 "полноÑ?Ñ?Ñ?Ñ? воÑ?Ñ?Ñ?ановÑ?Ñ? Ñ?вое здоÑ?овÑ?е."
@@ -1999,7 +1990,6 @@
 "Ñ?аÑ?Ñ?кажиÑ?е?"
 
 #: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:257
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Sometimes it is not clear how to win a scenario just by listening to the "
 "dialog. In this case you need to look at the scenario objectives, which "
@@ -2008,12 +1998,12 @@
 "conditions and defeat conditions, and when any of the conditions are met, "
 "the scenario is over. Hopefully, it was a victory condition that was met."
 msgstr ""
-"Ð?озможно, еÑ?ли бÑ?деÑ? непонÑ?Ñ?но, как победиÑ?Ñ? в Ñ?Ñ?енаÑ?ии, пÑ?оÑ?Ñ?о пÑ?оÑ?иÑ?ав "
+"Ð?ногда бÑ?ваеÑ?, Ñ?Ñ?о не Ñ?овÑ?ем понÑ?Ñ?но, как победиÑ?Ñ? в Ñ?Ñ?енаÑ?ии, пÑ?оÑ?Ñ?о Ñ?иÑ?аÑ? "
 "диалоги. Ð? Ñ?Ñ?ом Ñ?лÑ?Ñ?ае Ð?ам нÑ?жно поÑ?моÑ?Ñ?еÑ?Ñ? в Ñ?Ñ?ловиÑ?Ñ? Ñ?Ñ?енаÑ?иÑ?, коÑ?оÑ?Ñ?е "
 "поÑ?вÑ?Ñ?Ñ?Ñ? поÑ?ле диалогов. Также к ним можно полÑ?Ñ?иÑ?Ñ? доÑ?Ñ?Ñ?п, нажав на 'Ð?адаÑ?и "
 "СÑ?енаÑ?иÑ?' в менÑ?. УÑ?ловиÑ? Ñ?Ñ?енаÑ?иÑ? оÑ?обÑ?ажаÑ?Ñ? Ñ?пиÑ?ок Ñ?Ñ?ловий длÑ? победÑ? и "
-"длÑ? поÑ?ажениÑ?, и еÑ?ли одно из Ñ?Ñ?ловий бÑ?деÑ? вÑ?полнено Ñ?Ñ?енаÑ?ий законÑ?иÑ?Ñ?Ñ?. "
-"Ð?адеÑ?Ñ?Ñ?, Ñ?Ñ?о бÑ?деÑ? одно из Ñ?Ñ?ловий победÑ?."
+"длÑ? поÑ?ажениÑ?, и когда лÑ?бое из Ñ?Ñ?ловий бÑ?деÑ? вÑ?полнено, Ñ?Ñ?енаÑ?ий "
+"законÑ?иÑ?Ñ?Ñ?. Ð?адеÑ?Ñ?Ñ?, Ñ?Ñ?о бÑ?деÑ? одно из Ñ?Ñ?ловий победÑ?."
 
 #: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:258
 msgid "What happens when I win a scenario?"
@@ -2035,9 +2025,8 @@
 
 #: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:264
 #: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:252
-#, fuzzy
 msgid "Do you want to review any of the skills learned in this scenario?"
-msgstr "Ð?Ñ? Ñ?оÑ?иÑ?е поÑ?моÑ?Ñ?еÑ?Ñ? Ñ?Ñ?оки, коÑ?оÑ?Ñ?е бÑ?ли пÑ?ойденÑ? на данном Ñ?Ñ?овне?"
+msgstr "Ð?Ñ? Ñ?оÑ?иÑ?е пÑ?оÑ?моÑ?Ñ?еÑ?Ñ? Ñ?Ñ?оки, коÑ?оÑ?Ñ?е бÑ?ли изÑ?Ñ?енÑ? на данном Ñ?Ñ?овне?"
 
 #: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:266
 #: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:254
@@ -2072,7 +2061,6 @@
 "Ñ?Ñ?ениÑ?овоÑ?ном боÑ?."
 
 #: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:45
-#, fuzzy
 msgid ""
 "You can win most scenarios simply by defeating all enemy leaders. Win this "
 "scenario by defeating me. Your fighter from the previous scenario can help "
@@ -2084,7 +2072,7 @@
 "Ð?Ñ?игÑ?айÑ?е даннÑ?й Ñ?Ñ?енаÑ?ий, победив менÑ?. Ð?аÑ? боеÑ? Ñ? пÑ?оÑ?лого Ñ?Ñ?енаÑ?иÑ? можеÑ? "
 "помоÑ?Ñ? Ð?ам в биÑ?ве. ЧÑ?обÑ? пÑ?изваÑ?Ñ? его, нажмиÑ?е пÑ?авой кнопкой мÑ?Ñ?и на "
 "квадÑ?аÑ?е в замке, вÑ?беÑ?иÑ?е Ð?Ñ?изваÑ?Ñ?, вÑ?беÑ?иÑ?е Ð?аÑ?его бойÑ?а, заÑ?ем нажмиÑ?е "
-"'Ok'. Ð?Ñ? Ñ?акже можеÑ?е пÑ?изваÑ?Ñ? ЭлÑ?Ñ?ов Ð?ойÑ?ов и ЭлÑ?Ñ?ов Ð?Ñ?Ñ?ников."
+"'OK'. Ð?Ñ? Ñ?акже можеÑ?е пÑ?изÑ?ваÑ?Ñ? ЭлÑ?Ñ?ов Ð?ойÑ?ов и ЭлÑ?Ñ?ов Ð?Ñ?Ñ?ников."
 
 #: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:66
 msgid ""
@@ -2128,7 +2116,6 @@
 #: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:150
 #: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:164
 #: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:197
-#, fuzzy
 msgid "En garde!"
 msgstr "Ð?аÑ?иÑ?айÑ?Ñ?!"
 
@@ -2245,7 +2232,6 @@
 msgstr "Ð?де мне доÑ?Ñ?аваÑ?Ñ? золоÑ?о?"
 
 #: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:111
-#, fuzzy
 msgid ""
 "You begin each scenario with a percentage of gold from the previous "
 "scenario. If this is less than 100 gold, you begin with 100 gold instead. "
@@ -2315,7 +2301,6 @@
 "оÑ?лиÑ?иÑ?елÑ?нÑ?е оÑ?обенноÑ?Ñ?и."
 
 #: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:138
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Two terrains have properties which have already been described; namely "
 "villages and castle. However the properties of most terrains are more "
@@ -2329,12 +2314,12 @@
 msgstr ""
 "Ð?ве меÑ?Ñ?ноÑ?Ñ?и Ñ?же опÑ?еделенÑ? - Ñ?Ñ?о деÑ?евни и замок. Тем не менее оÑ?обенноÑ?Ñ?и "
 "болÑ?Ñ?инÑ?Ñ?ва земелÑ? более Ñ?азлиÑ?имÑ? и даÑ?Ñ? вÑ?годное или невÑ?годное положение "
-"Ñ?азлиÑ?нÑ?м Ñ?оединениÑ?, наÑ?одÑ?Ñ?емÑ?Ñ?Ñ? на ниÑ?. Ð?еÑ?ваÑ? оÑ?обенноÑ?Ñ?Ñ? земли - "
-"колиÑ?еÑ?Ñ?во оков движениÑ?, Ñ?Ñ?ебÑ?емое длÑ? вÑ?ода в квадÑ?аÑ?. Ð?Ñ?оÑ?аÑ? оÑ?обенноÑ?Ñ?Ñ? "
-"- заÑ?иÑ?Ñ?нноÑ?Ñ?Ñ?, коÑ?оÑ?аÑ? даÑ?Ñ?Ñ?Ñ? Ñ?оединениÑ?, Ñ?Ñ?оÑ?Ñ?емÑ? на Ñ?Ñ?ой земле. ЭÑ?о "
-"пÑ?оÑ?енÑ?, опÑ?еделÑ?Ñ?Ñ?ий Ñ?анÑ? Ñ?оединениÑ? полÑ?Ñ?иÑ?Ñ? повÑ?еждение на Ñ?Ñ?ой земле. "
-"Ð?апÑ?имеÑ?, Ñ?лÑ?Ñ?Ñ? имеÑ?Ñ? 70% заÑ?иÑ?Ñ?нноÑ?Ñ?Ñ? в леÑ?Ñ?, знаÑ?иÑ?, они имеÑ?Ñ? Ñ?анÑ? в 30% "
-"полÑ?Ñ?иÑ?Ñ? повÑ?еждение."
+"Ñ?азлиÑ?нÑ?м Ñ?оединениÑ?м, наÑ?одÑ?Ñ?имÑ?Ñ? на ниÑ?. Ð?еÑ?ваÑ? оÑ?обенноÑ?Ñ?Ñ? меÑ?Ñ?ноÑ?Ñ?и - "
+"колиÑ?еÑ?Ñ?во оÑ?ков движениÑ?, Ñ?Ñ?ебÑ?емое длÑ? вÑ?ода в квадÑ?аÑ?. Ð?Ñ?оÑ?аÑ? оÑ?обенноÑ?Ñ?Ñ? "
+"- заÑ?иÑ?Ñ?нноÑ?Ñ?Ñ?, коÑ?оÑ?аÑ? даÑ?Ñ?Ñ?Ñ? Ñ?оединениÑ?, Ñ?Ñ?оÑ?Ñ?емÑ? на Ñ?Ñ?ой меÑ?Ñ?ноÑ?Ñ?и. ЭÑ?о "
+"пÑ?оÑ?енÑ?, опÑ?еделÑ?Ñ?Ñ?ий Ñ?анÑ? Ñ?оединениÑ? полÑ?Ñ?иÑ?Ñ? повÑ?еждение на Ñ?Ñ?ой "
+"меÑ?Ñ?ноÑ?Ñ?и. Ð?апÑ?имеÑ?, многие Ñ?лÑ?Ñ?Ñ? имеÑ?Ñ? 70% заÑ?иÑ?Ñ?нноÑ?Ñ?Ñ? в леÑ?Ñ?, "
+"Ñ?ледоваÑ?елÑ?но, они имеÑ?Ñ? Ñ?анÑ? в 30% полÑ?Ñ?иÑ?Ñ? повÑ?еждение."
 
 #: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:138
 msgid "What are the different properties that terrains have?"
@@ -2518,13 +2503,13 @@
 msgstr "Ð?ак долго иÑ?полÑ?зÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ? пÑ?едмеÑ?Ñ??"
 
 #: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:200
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Most objects are permanent changes to the unit that receives them. However a "
 "few objects, such as holy water, last only until the end of the scenario."
 msgstr ""
 "Ð?олÑ?Ñ?инÑ?Ñ?во пÑ?едмеÑ?ов иÑ?полÑ?зÑ?еÑ?Ñ?Ñ? Ñ?оединением поÑ?Ñ?оÑ?нно. Ð?о некоÑ?оÑ?Ñ?е "
-"пÑ?едмеÑ?Ñ?, как СвÑ?Ñ?аÑ? Ð?ода, иÑ?полÑ?зÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ? Ñ?олÑ?ко до конÑ?а Ñ?екÑ?Ñ?его Ñ?Ñ?енаÑ?иÑ?."
+"пÑ?едмеÑ?Ñ?, Ñ?акие как СвÑ?Ñ?аÑ? Ð?ода, иÑ?полÑ?зÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ? Ñ?олÑ?ко до конÑ?а Ñ?екÑ?Ñ?его "
+"Ñ?Ñ?енаÑ?иÑ?."
 
 #: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:214
 msgid ""
@@ -2684,9 +2669,8 @@
 msgstr "ХолмÑ?"
 
 #: data/terrain.cfg:288
-#, fuzzy
 msgid "Snow Hills"
-msgstr "Ð?аÑ?неженнаÑ? деÑ?евнÑ?"
+msgstr "Ð?аÑ?неженнÑ?е Ñ?олмÑ?"
 
 #: data/terrain.cfg:297
 msgid "Desert Hills"
@@ -2865,7 +2849,6 @@
 "Ñ?оздаÑ?Ñ?е более моÑ?нÑ?Ñ? и опÑ?Ñ?нÑ?Ñ? аÑ?миÑ?. "
 
 #: data/tips.cfg:7
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Units have a Zone of Control in each of the hexes next to them. If a unit "
 "moves into an enemy's Zone of Control, it may not move any further that "
@@ -2874,7 +2857,9 @@
 msgstr ""
 "Ð?Ñ?е Ñ?оединениÑ? имеÑ?Ñ? Ñ?воÑ? зонÑ? конÑ?Ñ?олÑ? в каждом Ñ?ледÑ?Ñ?Ñ?ем за ним квадÑ?аÑ?е. "
 "Ð?Ñ?ли Ñ?оединение пеÑ?едвигаеÑ?Ñ?Ñ? в зонÑ? конÑ?Ñ?олÑ? пÑ?оÑ?ивника, оно болÑ?Ñ?е не "
-"можеÑ? двигаÑ?Ñ?Ñ?Ñ? на Ñ?Ñ?ом же Ñ?одÑ?."
+"можеÑ? двигаÑ?Ñ?Ñ?Ñ? на Ñ?Ñ?ом же Ñ?одÑ?. СоединениÑ? Ñ? 0 Ñ?Ñ?овнем Ñ?лиÑ?ком Ñ?илÑ?е Ñ?Ñ?обÑ? "
+"конÑ?Ñ?олиÑ?оваÑ?Ñ? зонÑ?; кÑ?оме Ñ?ого, Ñ?оединениÑ? заÑ?Ñ?Ñ?елÑ?Ñ?ики доÑ?Ñ?аÑ?оÑ?но Ñ?оÑ?оÑ?о "
+"обÑ?Ñ?енÑ? и Ñ?акие Ñ?оединениÑ? игноÑ?иÑ?Ñ?Ñ?Ñ? Ñ?Ñ?и зонÑ?."
 
 #: data/tips.cfg:8
 msgid ""
@@ -3230,7 +3215,6 @@
 msgstr "оÑ?веÑ?аÑ?Ñ?ий"
 
 #: data/translations/english.cfg:54
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Leadership:\n"
 "This unit can lead friendly units that are next to it, making them fight "
@@ -3242,11 +3226,13 @@
 "difference in their levels."
 msgstr ""
 "Ð?идеÑ?:\n"
-"ЭÑ?о Ñ?оединение можеÑ? возглавлÑ?Ñ?Ñ? Ñ?оединениÑ?, наÑ?одÑ?Ñ?иеÑ?Ñ? Ñ?Ñ?дом, делаÑ? иÑ? в "
-"боÑ? более Ñ?мелÑ?ми.\n"
+"ЭÑ?о Ñ?оединение можеÑ? возглавлÑ?Ñ?Ñ? дÑ?Ñ?жеÑ?Ñ?веннÑ?е Ñ?оединениÑ?, наÑ?одÑ?Ñ?иеÑ?Ñ? "
+"Ñ?Ñ?дом, делаÑ? иÑ? в боÑ? более Ñ?мелÑ?ми.\n"
 "\n"
 "СоÑ?еднее дÑ?Ñ?жеÑ?Ñ?венное Ñ?оединение более низкого Ñ?Ñ?овнÑ? бÑ?деÑ? наноÑ?иÑ?Ñ? болÑ?Ñ?е "
-"Ñ?Ñ?она в боÑ?."
+"Ñ?Ñ?она в боÑ?. Ð?огда Ñ?оединение Ñ? более низким Ñ?Ñ?овнем Ñ?межно и на Ñ?ой же "
+"Ñ?Ñ?оÑ?оне, Ñ?Ñ?о и Ñ?оединение-лидеÑ?, Ñ?о Ñ?акомÑ? Ñ?оединениÑ? в боÑ? добавлÑ?еÑ?Ñ?Ñ? до "
+"25% дополниÑ?елÑ?ного Ñ?Ñ?она в завиÑ?имоÑ?Ñ?и оÑ? его Ñ?Ñ?овнÑ?."
 
 #: data/translations/english.cfg:56 data/units/Commander.cfg:11
 #: data/units/Commander.cfg:86 data/units/Death_Knight.cfg:16
@@ -3272,7 +3258,6 @@
 "ТÑ?ебÑ?еÑ? не болÑ?Ñ?е 1 единиÑ?Ñ? Ñ?одеÑ?жаниÑ?."
 
 #: data/translations/english.cfg:66
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Nightstalk:\n"
 "The unit becomes invisible during night.\n"
@@ -3282,11 +3267,11 @@
 "to this unit."
 msgstr ""
 "СкÑ?Ñ?Ñ?нÑ?й:\n"
-"Такое Ñ?оединение можеÑ? Ñ?кÑ?Ñ?ваÑ?Ñ?Ñ?Ñ? в леÑ?Ñ? и бÑ?Ñ?Ñ? невидимÑ?м длÑ? пÑ?оÑ?ивников.\n"
+"Такое Ñ?оединение Ñ?Ñ?ановиÑ?Ñ?Ñ? невидимÑ?м ноÑ?Ñ?Ñ?.\n"
 "\n"
-"Ð?Ñ?ажеÑ?кие Ñ?оединениÑ? не могÑ?Ñ? видеÑ?Ñ? или аÑ?аковаÑ?Ñ? Ñ?Ñ?о Ñ?оединение, когда оно "
-"в леÑ?Ñ?, кÑ?оме Ñ?еÑ? Ñ?лÑ?Ñ?аев, когда лÑ?бого Ñ?ода оно бÑ?ло аÑ?аковано или "
-"наÑ?одиÑ?Ñ?Ñ? Ñ?Ñ?дом Ñ? вÑ?ажеÑ?ким Ñ?оединением."
+"Ð?Ñ?ажеÑ?кие Ñ?оединениÑ? не могÑ?Ñ? видеÑ?Ñ? или аÑ?аковаÑ?Ñ? Ñ?Ñ?о Ñ?оединение ноÑ?Ñ?Ñ?, "
+"кÑ?оме Ñ?еÑ? Ñ?лÑ?Ñ?аев, когда поÑ?ле лÑ?бого Ñ?ода оно бÑ?ло аÑ?аковано или наÑ?одиÑ?Ñ?Ñ? "
+"Ñ?Ñ?дом Ñ? вÑ?ажеÑ?ким Ñ?оединением."
 
 #: data/translations/english.cfg:68 data/units/Nightgaunt.cfg:18
 #: data/units/Shadow.cfg:16
@@ -3496,28 +3481,29 @@
 
 #: data/translations/english.cfg:139
 msgid "$name|ham,$name|ford,$name|cross,$river|ford,$river|cross"
-msgstr ""
+msgstr "$name|ham,$name|ford,$name|cross,$river|ford,$river|cross"
 
 #: data/translations/english.cfg:140
 msgid "$river|bridge,$river|bridge,$river|bridge,$name|ham,$name|bridge"
-msgstr ""
+msgstr "$river|bridge,$river|bridge,$river|bridge,$name|ham,$name|bridge"
 
 #: data/translations/english.cfg:141
 msgid "$name|ham,$name|ton,$name|field"
-msgstr ""
+msgstr "$name|ham,$name|ton,$name|field"
 
 #: data/translations/english.cfg:142
 msgid "$name|ham,$name|ton,$name|wood,$name Forest"
-msgstr ""
+msgstr "$name|ham,$name|ton,$name|wood,$name Ð?еÑ?"
 
 #: data/translations/english.cfg:143
 msgid "$name|ham,$name|bury,$name|ton,$name|hill,$name|crest"
-msgstr ""
+msgstr "$name|ham,$name|bury,$name|ton,$name|hill,$name|crest"
 
 #: data/translations/english.cfg:144
 msgid ""
 "$name|ham,$name|bury,$name|ton,$name|mont,$name|mont,$name|cliff,$name|cliff"
 msgstr ""
+"$name|ham,$name|bury,$name|ton,$name|mont,$name|mont,$name|cliff,$name|cliff"
 
 #: data/units/Ancient_Lich.cfg:3
 msgid "Ancient Lich"
@@ -4271,7 +4257,6 @@
 msgstr "Ð?аÑ?акаÑ?иÑ?а"
 
 #: data/units/Cuttle_Fish.cfg:16
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Cuttle Fish are gigantic creatures of the seas. They can grab their "
 "opponents with strong tentacles, or spit a poisonous black ink from a "
@@ -4280,7 +4265,7 @@
 msgstr ""
 "Ð?аÑ?акаÑ?иÑ?а - Ñ?Ñ?о гиганÑ?Ñ?кое Ñ?оздание моÑ?ей. Ð?на можеÑ? заÑ?ваÑ?иÑ?Ñ? пÑ?оÑ?ивника "
 "Ñ?илÑ?нÑ?ми Ñ?Ñ?палÑ?Ñ?ами или вÑ?пÑ?Ñ?Ñ?иÑ?Ñ? оÑ?Ñ?авленнÑ?е Ñ?Ñ?Ñ?нÑ?е Ñ?еÑ?нила Ñ? диÑ?Ñ?анÑ?ии. "
-"Ð?аилÑ?Ñ?Ñ?ий пÑ?Ñ?Ñ? вÑ?жиÑ?Ñ? пÑ?и вÑ?Ñ?Ñ?еÑ?е Ñ? Ñ?Ñ?ими монÑ?Ñ?Ñ?ами, бÑ?Ñ?Ñ? на беÑ?егÑ?."
+"Ð?аилÑ?Ñ?Ñ?ий пÑ?Ñ?Ñ? вÑ?жиÑ?Ñ? пÑ?и вÑ?Ñ?Ñ?еÑ?е Ñ? Ñ?Ñ?ими монÑ?Ñ?Ñ?ами, бÑ?Ñ?Ñ? на Ñ?Ñ?Ñ?е."
 
 #: data/units/Cuttle_Fish.cfg:19 data/units/Tentacle.cfg:20
 msgid "tentacle"
@@ -4581,7 +4566,6 @@
 msgstr "Ð?аÑ?Ñ?Ñ?ий Ð?Ñ?акон"
 
 #: data/units/Drake_Glider.cfg:19
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Drake Gliders wear as little armour as possible so they can quickly escape "
 "their foes when they leave their caves. These Drakes are competent fighters, "
@@ -4590,8 +4574,8 @@
 "submission. The best gliders can look forward to being accepted into the "
 "ranks of the high flying Sky Drakes."
 msgstr ""
-"Ð?аÑ?Ñ?Ñ?ие Ð?Ñ?аконÑ? одеÑ?Ñ? Ñ?амÑ?Ñ? лÑ?гкÑ?Ñ? бÑ?онÑ?, Ñ?Ñ?о позволÑ?еÑ? им бÑ?Ñ?Ñ?Ñ?о наÑ?Ñ?игаÑ?Ñ? "
-"вÑ?агов, пÑ?Ñ?аÑ?Ñ?иÑ?Ñ?Ñ? войÑ?и в иÑ? пеÑ?еÑ?Ñ?. ЭÑ?и Ð?Ñ?аконÑ? - доÑ?Ñ?ойнÑ?е пÑ?оÑ?ивники, "
+"Ð?аÑ?Ñ?Ñ?ие Ð?Ñ?аконÑ? одеÑ?Ñ? в Ñ?амÑ?Ñ? лÑ?гкÑ?Ñ? бÑ?онÑ?, Ñ?Ñ?о позволÑ?еÑ? им бÑ?Ñ?Ñ?Ñ?о Ñ?бегаÑ?Ñ? "
+"оÑ? вÑ?агов, когда они покидаÑ?Ñ? иÑ? пеÑ?еÑ?Ñ?. ЭÑ?и Ð?Ñ?аконÑ? - доÑ?Ñ?ойнÑ?е пÑ?оÑ?ивники, "
 "владеÑ?Ñ?ие внÑ?Ñ?Ñ?енним огнÑ?м, Ñ?наÑ?ледованнÑ?м оÑ? иÑ? пÑ?едков. Ð?аÑ?Ñ?Ñ?ие Ð?Ñ?аконÑ? "
 "Ñ?акже могÑ?Ñ? Ñ?Ñ?Ñ?екÑ?ивно иÑ?полÑ?зоваÑ?Ñ? Ñ?воÑ? Ñ?коÑ?оÑ?Ñ?Ñ? длÑ? злобного Ñ?лопанÑ?Ñ? "
 "кÑ?Ñ?лÑ?Ñ?ми по Ñ?воим пÑ?оÑ?ивникам. Ð?Ñ?Ñ?Ñ?ие Ð?аÑ?Ñ?Ñ?ие Ð?Ñ?аконÑ? могÑ?Ñ? в Ñ?коÑ?ом вÑ?емени "
@@ -4723,7 +4707,6 @@
 msgstr "Ð?ном Ð?Ñ?аконий СÑ?Ñ?аж"
 
 #: data/units/Dwarvish_Dragonguard.cfg:16
-#, fuzzy
 msgid ""
 "The guardians of the great dwarvish cities, they blast at their enemies "
 "using fire from what are called dragonstaves. They are the chief possessors "
@@ -4764,7 +4747,6 @@
 msgstr "Ð?ном Ð?Ñ?Ñ?анник"
 
 #: data/units/Dwarvish_Guardsman.cfg:21
-#, fuzzy
 msgid ""
 "The most resilient dwarves sometimes join the Dwarvish army as Guardsman. "
 "Slow and without a strong attack, they guard the Army's flank, soaking up a "
@@ -5104,7 +5086,6 @@
 msgstr "ЭлÑ?Ñ?ийка Ð?еди"
 
 #: data/units/Elvish_Lady.cfg:18
-#, fuzzy
 msgid ""
 "The Elvish Lady is a singular combination of beauty and wisdom, and is "
 "deeply respected by all elves. Her ability to see through the shroud of "
@@ -5112,9 +5093,10 @@
 "authority is used sparingly with a sense of gentle benevolence to guide her "
 "people in times of uncertainty."
 msgstr ""
-"ЭлÑ?Ñ?ийÑ?каÑ? Ð?еди Ð?аÑ?анда - одна из наиболее Ñ?важаемÑ?Ñ? Ñ?лÑ?Ñ?ов. Ð?Ñ? возможноÑ?Ñ?Ñ? "
-"видеÑ?Ñ? Ñ?квозÑ? пеленÑ? Ñ?Ñ?дÑ?бÑ? позволÑ?еÑ? ей мÑ?дÑ?о иÑ?полÑ?зоваÑ?Ñ? влаÑ?Ñ?Ñ? над "
-"Ñ?воими Ñ?лÑ?Ñ?ами и Ñ?Ñ?ководиÑ?Ñ? ими во вÑ?емена Ñ?мÑ?Ñ?Ñ?."
+"ЭлÑ?Ñ?ийÑ?каÑ? Ð?еди Ñ?влÑ?еÑ?Ñ?Ñ? единÑ?Ñ?веннÑ?м воплоÑ?ением кÑ?аÑ?оÑ?Ñ? и мÑ?дÑ?оÑ?Ñ?и, она "
+"оÑ?енÑ? Ñ?важаема вÑ?еми Ñ?лÑ?Ñ?ами. Ð?Ñ? возможноÑ?Ñ?Ñ? видеÑ?Ñ? Ñ?квозÑ? пеленÑ? Ñ?Ñ?дÑ?бÑ? "
+"позволÑ?еÑ? ей мÑ?дÑ?о иÑ?полÑ?зоваÑ?Ñ? влаÑ?Ñ?Ñ? над Ñ?воими Ñ?лÑ?Ñ?ами и Ñ?Ñ?ководиÑ?Ñ? ими "
+"во вÑ?емена Ñ?мÑ?Ñ?Ñ?."
 
 #: data/units/Elvish_Lady.cfg:20
 msgid "shove"
@@ -5699,7 +5681,6 @@
 msgstr "Ð?лебаÑ?диÑ?Ñ?"
 
 #: data/units/Halbardier.cfg:18
-#, fuzzy
 msgid ""
 "The best of the soldiers are chosen to become Halberdiers. Their weapon, "
 "though a little slower than the sword, can strike with deadly force, and "
@@ -5710,7 +5691,9 @@
 msgstr ""
 "Ð?Ñ?Ñ?Ñ?ие из набÑ?аннÑ?Ñ? Ñ?олдаÑ? Ñ?Ñ?ановÑ?Ñ?Ñ?Ñ? Ð?лебаÑ?диÑ?Ñ?ами. Ð?Ñ? оÑ?Ñ?жие медленнее, "
 "Ñ?ем меÑ?, но можеÑ? наноÑ?иÑ?Ñ? Ñ?даÑ?Ñ? Ñ?бийÑ?Ñ?венной Ñ?илÑ?. Так как Ð?лебаÑ?диÑ?Ñ?Ñ? "
-"вÑ?Ñ?окого Ñ?оÑ?Ñ?а, они вÑ?егда наноÑ?Ñ?Ñ? Ñ?даÑ? пеÑ?вÑ?ми, даже еÑ?ли заÑ?иÑ?аÑ?Ñ?Ñ?Ñ?."
+"вÑ?Ñ?окого Ñ?оÑ?Ñ?а, они вÑ?егда наноÑ?Ñ?Ñ? Ñ?даÑ? пеÑ?вÑ?ми, даже еÑ?ли заÑ?иÑ?аÑ?Ñ?Ñ?Ñ?. "
+"Ð?лебаÑ?диÑ?Ñ?Ñ? имеÑ?Ñ? великолепнÑ?е Ñ?поÑ?обноÑ?Ñ?и Ñ?абоÑ?аÑ?Ñ? в гÑ?Ñ?ппаÑ?, но длÑ? ниÑ? "
+"Ñ?ложно Ñ?Ñ?аÑ?Ñ?воваÑ?Ñ? в Ñ?Ñ?копаÑ?нÑ?Ñ? Ñ?Ñ?ваÑ?каÑ?."
 
 #: data/units/Halbardier.cfg:21 data/units/Halbardier.cfg:39
 msgid "halberd"
@@ -5791,12 +5774,10 @@
 "боÑ?, Ñ?Ñ?и Ñ?олдаÑ?Ñ? могли бÑ? конÑ?Ñ?олиÑ?оваÑ?Ñ? конÑ?иненÑ?."
 
 #: data/units/Javelineer.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "Javelineer"
-msgstr "Ð?Ñ?адник"
+msgstr "Ð?опÑ?еноÑ?еÑ?"
 
 #: data/units/Javelineer.cfg:16
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Javelineers have mastered the use of the pointy sticks they were given as "
 "recruits. Dangerous in melee, they have also developed their skill at "
@@ -5804,9 +5785,10 @@
 "Because of the length of their spears, they strike first in melee, even when "
 "defending."
 msgstr ""
-"Ð?опÑ?еноÑ?Ñ?Ñ? Ñ?влÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ? оÑ?новой аÑ?мий лÑ?дей. ЭÑ?и молодÑ?е Ñ?олдаÑ?Ñ? изÑ?Ñ?или оÑ?новÑ? "
-"боÑ? и бÑ?ли пÑ?изванÑ? в Ñ?Ñ?дÑ? в болÑ?Ñ?ом колиÑ?еÑ?Ñ?ве. Ð?з-за длинÑ? Ñ?воиÑ? копий, в "
-"боÑ? они наноÑ?Ñ?Ñ? Ñ?даÑ? пеÑ?вÑ?ми, даже еÑ?ли заÑ?иÑ?аÑ?Ñ?Ñ?Ñ?."
+"Ð?опÑ?еноÑ?Ñ?Ñ? маÑ?Ñ?еÑ?Ñ?ки владеÑ?Ñ? Ñ?воими копÑ?Ñ?ми, коÑ?оÑ?Ñ?е они полÑ?Ñ?аÑ?Ñ? как "
+"новобÑ?анÑ?Ñ?. Ð?паÑ?нÑ?е в боÑ?, они Ñ?ак же обÑ?Ñ?енÑ? бÑ?оÑ?аÑ?Ñ? Ñ?вои копÑ?Ñ?, делаÑ? иÑ? в "
+"два Ñ?аза более моÑ?нÑ?ми в боÑ?. Ð?з-за длинÑ? Ñ?воиÑ? копий, в боÑ? они наноÑ?Ñ?Ñ? "
+"Ñ?даÑ? пеÑ?вÑ?ми, даже еÑ?ли заÑ?иÑ?аÑ?Ñ?Ñ?Ñ?."
 
 #: data/units/Knight.cfg:3
 msgid "Knight"
@@ -6088,7 +6070,7 @@
 
 #: data/units/Merman_Javelineer.cfg:3
 msgid "Merman Javelineer"
-msgstr ""
+msgstr "Ð?одÑ?ной Ð?опÑ?еноÑ?еÑ?"
 
 #: data/units/Merman_Netcaster.cfg:3
 msgid "Merman Netcaster"
@@ -6405,7 +6387,6 @@
 msgstr "Ð?Ñ?к Ð?Ñ?балеÑ?Ñ?ик"
 
 #: data/units/Orcish_Crossbowman.cfg:16
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Orcish Crossbowmen try to compensate for their lack of skill with the raw "
 "power of their weapon. While they are not as effective as the Elvish "
@@ -6413,8 +6394,8 @@
 "little better than the Elves in close combat."
 msgstr ""
 "Ð?Ñ?ки Ð?Ñ?балеÑ?Ñ?ики пÑ?Ñ?аÑ?Ñ?Ñ?Ñ? компенÑ?иÑ?оваÑ?Ñ? Ñ?вой недоÑ?Ñ?аÑ?ок в навÑ?ке Ñ?Ñ?Ñ?елÑ?бÑ? "
-"моÑ?Ñ?Ñ? Ñ?воего оÑ?Ñ?жиÑ?. Ð?ни не Ñ?Ñ?олÑ? Ñ?оÑ?нÑ? в Ñ?Ñ?Ñ?елÑ?бе, как ЭлÑ?Ñ?Ñ? СÑ?Ñ?елки, но "
-"Ñ?Ñ?Ñ?Ñ? лÑ?Ñ?Ñ?е ЭлÑ?Ñ?ов Ñ?пÑ?авлÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ? в Ñ?Ñ?копаÑ?ной Ñ?Ñ?ваÑ?ке."
+"моÑ?Ñ?Ñ? Ñ?воего оÑ?Ñ?жиÑ?. Ð?ни не Ñ?Ñ?олÑ? Ñ?оÑ?нÑ? в Ñ?Ñ?Ñ?елÑ?бе, как ЭлÑ?Ñ?Ñ? СÑ?Ñ?елки на "
+"далÑ?ниÑ? Ñ?аÑ?Ñ?Ñ?оÑ?ниÑ?Ñ?, но Ñ?Ñ?Ñ?Ñ? лÑ?Ñ?Ñ?е ЭлÑ?Ñ?ов Ñ?пÑ?авлÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ? в Ñ?Ñ?копаÑ?ной Ñ?Ñ?ваÑ?ке."
 
 #: data/units/Orcish_Crossbowman.cfg:19
 msgid "short sword"
@@ -6873,7 +6854,6 @@
 msgstr "ЯÑ?еÑ? Ð?аÑ?Ñ?Ñ?елÑ?Ñ?ик"
 
 #: data/units/Saurian_Skirmisher.cfg:17
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Saurian Skirmishers are skilled in the use of the spear. Despite their "
 "lethargic cold blooded heritage, and their relative frailty, they are highly "
@@ -6890,7 +6870,6 @@
 msgstr "ЯÑ?еÑ? Ð?Ñ?едÑ?казаÑ?елÑ?"
 
 #: data/units/Saurian_Soothsayer.cfg:18
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Saurian Soothsayers are highly valued as healers because they can provide "
 "aid to their friends regardless of terrain or opposition. In addition to "
@@ -6905,7 +6884,6 @@
 msgstr "ЯÑ?еÑ? ТÑ?ибалиÑ?Ñ?"
 
 #: data/units/Saurian_Tribalist.cfg:18
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Despite their lethargic cold blooded heritage, and their relative frailty, "
 "Saurian Tribalists are valued as healers because they can provide aid to "
@@ -7322,7 +7300,6 @@
 msgstr "Ð?ампиÑ?Ñ?а Ð?еди"
 
 #: data/units/Vampire_Lady.cfg:17
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Cold and beautiful, she maintains her eternal youthful appearance drinking "
 "the blood of the living."
@@ -7581,14 +7558,13 @@
 msgstr "+Ð?олландÑ?кий пеÑ?евод"
 
 #: src/about.cpp:182
-#, fuzzy
 msgid "+English (GB) Translation"
-msgstr "+Ð?олÑ?Ñ?кий пеÑ?евод"
+msgstr "+Ð?Ñ?иÑ?анÑ?кий английÑ?кий пеÑ?евод"
 
 #: src/about.cpp:186
 #, fuzzy
 msgid "+Estonian Translation"
-msgstr "+РÑ?Ñ?Ñ?кий пеÑ?евод"
+msgstr "+Ð?Ñ?алÑ?Ñ?нÑ?кий пеÑ?евод"
 
 #: src/about.cpp:190
 msgid "+Finnish Translation"
@@ -8730,9 +8706,8 @@
 msgstr "Ð?Ñ? вÑ?игÑ?али!"
 
 #: src/playlevel.cpp:833
-#, fuzzy
 msgid "Scenario Report"
-msgstr "Ð?аÑ?аÑ?Ñ? Ñ?Ñ?енаÑ?ий"
+msgstr "Ð?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ? о Ñ?Ñ?енаÑ?ии"
 
 #: src/playlevel.cpp:854
 msgid ""
@@ -9196,15 +9171,3 @@
 
 #~ msgid "<no games open>"
 #~ msgstr "<неÑ? оÑ?кÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ? игÑ?>"
-
-#~ msgid "Help"
-#~ msgstr "Ð?омоÑ?Ñ?"
-
-#~ msgid "Delete File"
-#~ msgstr "УдалиÑ?Ñ? Ñ?айл"
-
-#~ msgid "Deletion of the file failed."
-#~ msgstr "Ð?Ñ?ибка Ñ?далениÑ? Ñ?айла."
-
-#~ msgid "Move your fighter onto a village"
-#~ msgstr "Ð?еÑ?емеÑ?Ñ?иÑ?е Ð?аÑ?его бойÑ?а в деÑ?евнÑ?"You are on the gna.org mail server.

Generated by mhonarc, Tue Sep 20 16:46:53 2005